Pathology
Images
Fetopatologie a vývojová patologie embrya a plodu
Marta Ježová, Josef Feit et al.
Obsah
Dynamický obsah

Atlas fetální patologie

Úvod

Jak používat tento atlas

Podmínky používání atlasu

Co je třeba k užívání tohoto atlasu

Technické informace o přípravě atlasu

Hardware

Software

Návod k používání a ovládání atlasu

Pohyb mezi stránkami atlasu

Ovládání obrázků

Virtuální mikroskop

Virtuální mikroskop, nové rozhraní

Uživatelské rozhraní virtuálního mikroskopu

Posuvníky

Pohyb obrazem

Náhledové okno

Tlačítka v horní části okna

Aktivace šipek

Popis obrazu

Přepínání jazyka

Nastavení, kontextové menu

Rozhraní mikroskopu pro učitele

Rozhraní mikroskopu pro autory obrazů

Přidávání šipek k obrazu

Popis obrazu

Obrázková loga

Problémy

Netscape

Microsoft Internet Explorer

Demonstrace některých obrazů

Některé Internetové zdroje týkající se dermatopatologie a patologie

Podpora atlasu

Podpora atlasu

Pokus o získání podpory v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2009

Atlas fetální patologie

Poruchy vývoje

Fyziologický vývoj zárodku a plodu, růst a změny zevního tvaru

Poruchy vývoje a vrozené vývojové vady

Základní pojmy

Etiologie vrozených vývojových vad (VVV)

Faktory zevního prostředí

Rubeola

Cytomegalovirus

Syfilis

Toxoplazmóza

Diabetes mellitus (DM) a těhotenství

Diabetická embryopatie

Diabetická fetopatie

Genetické faktory

Chromozomální aberace

Downův syndrom

Klinefelterův syndrom

Turnerův syndrom

Patauův syndrom

Edwardsův syndrom

Triploidie

Geneticky podmíněná onemocnění způsobená mutací jednoho genu (Mendeliánská onemocnění)

Tuberózní skleróza

Komplexní malformace s mnohočetnými vrozenými vývojovými vadami (mimo chromozomální aberace)

Sirenomelie

Fetální hydrops

Imunitní hydrops (erytroblastosis fetalis, hemolytická nemoc novorozence)

Neimunitní hydrops

Hygroma colli cysticum

Pierre Robinova sekvence

Syndrom kaudální regrese (sakrální ageneze)

VACTERL asociace

Patologie vícečetného těhotenství: dvojčata

Komplikace monochoriální biamniální gravidity

Chronická fetofetální transfuze (twin transfusion syndrom)

Akutní fetofetální transfuze

Komplikace monochoriální monoamniální gravidity

VVV u vícečetné gravidity

Chorangiopagus parasiticus (acardius)

Trojčata

Monstra

Podvojné zrůdy, monstra duplicia

Gemini monochoriati inequales

Duplicitas symmetros

Asymetrické podvojné zrůdy

Monstra simplicia

Poruchy vývoje jednotlivých orgánových systémů

Vývojové vady centrálního nervového systému

Vrozené vývojové vady míchy

Spina bifida

Rhachischisis posterior (myeloschíza)

Vrozené vývojové vady mozku

Anencefalie

Iniencefalie

Encefalokéla

Arnold-Chiariho malformace

Poruchy utváření struktur odvozených z mediobazálního prosencephala

Poruchy migrace

Destruktivní vady fetálního mozku (disrupce)

Porencefalie

Hydranencephalie

Hydrocefalus

Dandy-Walkerova malformace

Intrakraniální nenádorové cysty

Arachnoidální cysta

Neuroepitelová cysta

Vývojové vady respiračního traktu

Kongenitální cystická adenomatoidní malformace (CCAM)

Lobární sekvestrace

Kongenitální lobární emfyzém

Hypoplázie plic

Hyperplázie plic

Vrozené pulmonální lymfangiektázie

Bránice a vývojové vady

Vrozené vývojové vady ledvin a vývodných cest močových

Ageneze ledvin

Variace tvaru a pozice ledvin

Cystické vady ledvin

Polycystické ledviny infantilního typu

Dysplázie ledvin

Polycystické ledviny adultního typu

Polycystické ledviny adultního typu u plodu a v raném dětském věku

Obstrukce dolních močových cest

Chlopeň zadní urethry

Kongenitální tubulární dysgeneze ledvin (RTD)

Anomálie močového měchýře

Hypospadie uretry

Vrozené vývojové vady pohlavního ústrojí a poruchy somatosexuálního vývoje

Somatosexuální poruchy

Somatosexuální poruchy při normálním karyotypu

Pseudohermafroditismus masculinus

Syndrom necitlivosti na androgeny, syndrom testikulární feminizace, XY ženy

Pseudohermafroditismus femininus

Kongenitální adrenální hyperplazie

Somatosexuální poruchy s patologickým karyotypem

Vrozené vývojové vady ženského pohlavního ústrojí

Vrozené vývojové vady vnitřního genitálu

Vrozené vývojové vady asociované s VVV močového ústrojí

Vrozené vývojové vady vulvy

Vrozené vývojové vady mužského pohlavního ústrojí

Kryptorchismus

Vrozené vývojové vady penisu a skrota

Smith-Lemli-Opitz syndrom (SLOS)

Vrozené nádory

Sakrokokcygeální teratom

Vrozený srdeční rhabdomyom

Vrozené vývojové vady srdeční

Vady srdečního septa

Defekty septa síní

Defekty septa komor

Defekty AV septa

Anomálie odstupu velkých tepen

Transpozice velkých arterií

Arteriální trunkus

Dvojvýtoková pravá komora

Vady srdečních chlopní a cévní stenózy

Stenóza a atrezie trikuspidální chlopně

Stenóza a atrezie mitrální chlopně, syndrom hypoplastického levého srdce

Stenóza plicnice

Atrezie plicnice bez defektu komorového septa

Fallotova tetralogie

Stenóza aorty

Vady aortálního oblouku

Otevřená arteriální dučej

Koarktace aorty

Interupce aortálního oblouku

Pravostranný aortální oblouk

Anomálie žilního návratu

Anomálie polohy srdce

Di Georgův syndrom

Vývojové vady gastrointestinálního traktu

Dutina ústní a patro

Rozštěp rtu a patra

Vrozené vady jícnu

Atrézie

Vrozené stenózy jícnu

Vrozené vývojové vady žaludku

Vrozené vývojové vady střeva

Atrézie

Malrotace střeva

Zbytky omfalomesenterického duktu

Anorektální malformace

Duplikatury

Defekty břišní stěny

Omfalokéla

Gastroschíza

Limb-body wall komplex

Cantrellova pentalogie

Vrozené malformace skeletu

Poruchy růstu dlouhých kostí a obratlů

Tanatoformní dysplázie

Diastrofická dysplázie

Abnormality hustoty kostní tkáně diafýz a tvaru metafýz

Osteogenesis imperfecta

Malformace končetin

Terminální transverzální defekty končetin

Anomálie radiálního paprsku končetiny

Anomálie prstů

Pes equinovarus congenitus

Malformace končetin způsobené amniálními pruhy

Infekce placenty a plodových obalů

Ascendentní infekce

Akutní chorionamnionitida

Hematogenní infekce

Adnátní listerióza

Patologie plodových obalů

Syndrom amniálních pruhů

Zabarvení plodových obalů mekoniem

Kandidová infekce

Patologie placenty

Normální placenta

Extrauterinní gravidita

Gestační trofoblastická nemoc

Mola hydatidosa

Kompletní mola

Parciální mola

Invazivní mola (mola proliferans, mola destruens)

Choriokarcinom

Placental site trofoblastový tumor

Placenta při nejčastějších chromozomálních aberacích

Hydrops placenty

Patologie pupečníku

Anomálie délky

Krátký pupečník

Dlouhý pupečník

Anomálie úponu

Patologie spiralizace

Anomálie cév

Poruchy krevního průtoku pupečníkem

Trombóza cév pupečníku

Záněty pupečníku

Akutní funisitida

Subakutní nekrotizující funisitida

Vzácné léze pupečníku