Pathology
Images
Atlas patologie novorozence
Marta Ježová, Josef Feit
×
+ Úvod
+ Jak používat tento atlas
+ Podmínky používání atlasu
+ Co je třeba k užívání tohoto atlasu
+ Technické informace o přípravě atlasu
+ Hardware
+ Software
+ Návod k používání a ovládání atlasu
+ Pohyb mezi stránkami atlasu
+ Ovládání obrázků
+ Virtuální mikroskop
+ Obrázková loga
+ Problémy
+ Netscape
+ Microsoft Internet Explorer
+ Demonstrace některých obrazů
+ Některé Internetové zdroje týkající se dermatopatologie a patologie
+ Podpora atlasu
+ Podpora atlasu
+ Patologie novorozence
+ Klasifikace novorozence
+ Skóre podle Apgarové
+ Klasifikace novorozence podle délky gestace a porodní hmotnosti
+ Poruchy délky těhotenství
+ Předčasný porod
+ Přenášení (Cliffordův syndrom)
+ Poruchy růstu plodu
+ Intrauterinní růstová retardace a hypotrofie novorozence
+ Makrosomie plodu
+ Známky zralosti
+ Patologie nezralosti
+ Nezralý novorozenec
+ Poruchy homeostázy
+ Regulace tělesné teploty
+ Hypoglykémie
+ Hyperbilirubinemie
+ Hospodaření s vodou a elektrolyty
+ Apnoe nedonošených
+ Anémie nedonošených
+ Syndrom hyalinních membrán (HMD)
+ Nekrotizující enterokolitida (NEC)
+ Krvácení do mozkových komor (IVH)
+ Periventrikulární leukomalacie (PVL)
+ Otevřený ductus arteriosus (PDA)
+ Iatrogenní poškození
+ Dýchací systém
+ Léze způsobené endotracheální intubací
+ Barotrauma
+ Bronchopulmonální dysplázie (BPD)
+ Retinopatie nedonošených (ROP)
+ Kardiovaskulární systém
+ Poškození jater při totální parenterální výživě
+ Infekce
+ Viabilita, přežívání a prognóza nedonošených dětí
+ Viabilita
+ Přežívání nedonošených dětí
+ Dlouhodobá prognóza nedonošených dětí
+ Porodní asfyxie (časný asfyktický syndrom)
+ Hypoxicko-ischemická encefalopatie (HIE)
+ Aspirace mekonia
+ Perzistující fetální cirkulace (perzistující plicní hypertenze novorozence)
+ Porodní poranění
+ Extrakraniální poranění
+ Poranění měkkých tkání
+ Poranění vnitřních orgánů dutině břišní
+ Poranění periferních a hlavových nervů
+ Zlomeniny kostí
+ Kraniální trauma
+ Infekce v perinatálním období
+ Intrauterinní infekce (TORCH )
+ Novorozenecká sepse
+ Blennorhea neonatorum
+ HIV infekce
+ Mrtvorozenost a perinatální úmrtnost
+ Mrtvorozenost
+ Perinatální úmrtnost
+ Patologie novorozeneckého a kojeneckého období mimo nezralost, porodní asfyxii a infekce
+ Vrozené vývojové vady u živě narozených
+ Jádrový ikterus
+ Hemorhagická nemoc novorozence (morbus hemorrhagicus neonati)
+ Spontánní ruptura žaludku novorozence
Novorozenecká sepse
Úvod

Bakteriální sepse propukající v prvním měsíci po porodu. Pro bakteriální sepsi novorozence je typický náhlý vznik symptomů, velmi rychlá detoriorace a vysoká mortalita i přes adekvátní a včas nasazenou léčbu. Sepse novorozence nemusí mít dobře definované ložisko.

Etiologie
 • Gram pozitivní bakterie:
  • Hemolytický Streptococcus skupiny B (Streptococcus agalactiae)  —  přechodně kolonizuje pochvu 15 – 25% těhotných žen. Ač kolonizace novorozenců od infikovaných matek je cca 60%, jen 1% onemocní. Bakterie je vyvolavatelem časné i pozdní novorozenecké sepse a nejčastějším původcem novorozeneckých meningitid. Klinickou manifestaci ovlivňuje sérotyp.
  • Listeria monocytogenes  —  obdobně vyvolávatel časné i pozdní sepse
  • Staphylococcus aureus  —  je původcem septikémií, pyodermií, osteomyelitid a komplikovaných pneumonií
  • Staphylococcus epidermidis  —  vyvolává pozdní sepsi, nozokomiální infekce zejména při déle zavedených centrálních žilních katétrech
 • Gram negativní bakterie:
  • E. coli  —  častý původce sepse a novorozenecké meningitidy, závažné jsou nozokomiální infekce rezistentními kmeny
  • Klebsiella, Enterobacter
  • Hemophilus influenzae
Klinické znaky
 • velmi nespecifické příznaky
 • letargie, zvýšená dráždivost, hůře výbavné novorozenecké reflexy
 • nestabilní teplota  —  jak horečka, tak hypotermie
 • dechové obtíže  —  zrychlené dýchání, apnoe, obtížné dýchání
 • problémy s krmením
 • mírná žloutenka
 • křeče
Klasifikace
 • Časná novorozenecká sepse
  • v prvních 7 dnech života, příznaky se většinou objeví v prvních hodinách po porodu
  • anamnesticky zjistíme patologický porod: předčasný porod, histologicky potvrzená chorioamnionitida, předčasný odtok plodové vody, dlouhý obtížný porod, horečka matky za porodu
  • přenos se děje přímým kontaktem s mikroorganismy kolonizujícími porodní cesty nebo spolykáním a aspirací infikované plodové vody in utero. Nejčastější vyvolavatel je streptokok skupiny B.
  • fulminantní systémové onemocnění s dominujícími respiračními příznaky
  • mortalita je velmi vysoká
  • Častým pitevním nálezem je pneumonie, někdy s hyalinními blankami. Plíce jsou makroskopicky nevzdušné, překrvené. Zřídka přítomna meningitida.
 • Pozdní novorozenecká sepse
  • projeví se po 7. dni života, obvykle ve druhém až čtvrtém týdnu po porodu
  • baktérie jsou přeneseny buď během porodu (většina případů infekce Streptokokem skupiny B) nebo až po porodu od matky a ošetřujícího personálu, kontaminovanými přístroji
  • v porodnické anamnéze nejsou výše uvedené rizikové faktory
  • mortalita je nižší než u sepse časné
  • typickou komplikací bakteriémie je rozšíření na mozkové pleny a plexus chorioideus. Purulentní meningitida má u novorozence neurčité příznaky, ztuhnutí šíje a napjatá velká fontanela se objevují pozdě. Komplikace a trvalé následky u přežívajících (hydrocefalus) nejsou výjimkou.