Pathology
Images
Atlas patologie novorozence
Marta Ježová, Josef Feit
×
+ Úvod
+ Jak používat tento atlas
+ Podmínky používání atlasu
+ Co je třeba k užívání tohoto atlasu
+ Technické informace o přípravě atlasu
+ Hardware
+ Software
+ Návod k používání a ovládání atlasu
+ Pohyb mezi stránkami atlasu
+ Ovládání obrázků
+ Virtuální mikroskop
+ Obrázková loga
+ Problémy
+ Netscape
+ Microsoft Internet Explorer
+ Demonstrace některých obrazů
+ Některé Internetové zdroje týkající se dermatopatologie a patologie
+ Podpora atlasu
+ Podpora atlasu
+ Patologie novorozence
+ Klasifikace novorozence
+ Skóre podle Apgarové
+ Klasifikace novorozence podle délky gestace a porodní hmotnosti
+ Poruchy délky těhotenství
+ Předčasný porod
+ Přenášení (Cliffordův syndrom)
+ Poruchy růstu plodu
+ Intrauterinní růstová retardace a hypotrofie novorozence
+ Makrosomie plodu
+ Známky zralosti
+ Patologie nezralosti
+ Nezralý novorozenec
+ Poruchy homeostázy
+ Regulace tělesné teploty
+ Hypoglykémie
+ Hyperbilirubinemie
+ Hospodaření s vodou a elektrolyty
+ Apnoe nedonošených
+ Anémie nedonošených
+ Syndrom hyalinních membrán (HMD)
+ Nekrotizující enterokolitida (NEC)
+ Krvácení do mozkových komor (IVH)
+ Periventrikulární leukomalacie (PVL)
+ Otevřený ductus arteriosus (PDA)
+ Iatrogenní poškození
+ Dýchací systém
+ Léze způsobené endotracheální intubací
+ Barotrauma
+ Bronchopulmonální dysplázie (BPD)
+ Retinopatie nedonošených (ROP)
+ Kardiovaskulární systém
+ Poškození jater při totální parenterální výživě
+ Infekce
+ Viabilita, přežívání a prognóza nedonošených dětí
+ Viabilita
+ Přežívání nedonošených dětí
+ Dlouhodobá prognóza nedonošených dětí
+ Porodní asfyxie (časný asfyktický syndrom)
+ Hypoxicko-ischemická encefalopatie (HIE)
+ Aspirace mekonia
+ Perzistující fetální cirkulace (perzistující plicní hypertenze novorozence)
+ Porodní poranění
+ Extrakraniální poranění
+ Poranění měkkých tkání
+ Poranění vnitřních orgánů dutině břišní
+ Poranění periferních a hlavových nervů
+ Zlomeniny kostí
+ Kraniální trauma
+ Infekce v perinatálním období
+ Intrauterinní infekce (TORCH )
+ Novorozenecká sepse
+ Blennorhea neonatorum
+ HIV infekce
+ Mrtvorozenost a perinatální úmrtnost
+ Mrtvorozenost
+ Perinatální úmrtnost
+ Patologie novorozeneckého a kojeneckého období mimo nezralost, porodní asfyxii a infekce
+ Vrozené vývojové vady u živě narozených
+ Jádrový ikterus
+ Hemorhagická nemoc novorozence (morbus hemorrhagicus neonati)
+ Spontánní ruptura žaludku novorozence
Hypoxicko-ischemická encefalopatie (HIE)
Úvod

Akutní a subakutní poškození mozku, které vzniká v perinatálním období  —  intrauterinně, intra partum i postnatálně.

Etiologie

Mozek je poškozen nedostatkem kyslíku. V mechanismu poškození se uplatňují jak hypoxemie (nízká hladina kyslíku v arteriální krví), tak ischémie (snížení krevního průtoku). V patogenezi hraje důležitou roli i selhání mozkové autoregulace (schopnost udržovat konstantní průtok krve mozkem při výkyvech tlaku) u asfyktických novorozenců.

Během perinatálního období vzniká hypoxemie a/nebo ischémie při asfyxii. Řada příčin je vyjmenovaná výše. Pouze v 10% případů lze poškození mozku datovat do postnatálního období. Příčinou jsou poruchy orgánů zajišťujících oxygenaci tkání tj. plicní patologie (obstrukce dýchacích cest, tracheoezofageální píštěl, pneumothorax, pneumonie, hypoplázie plic, brániční hernie) i příčiny mimoplicní (srdeční vady, srdeční selhání apod.).

Poškození CNS má mnoho podob. Rozsah a rozložení změn závisejí na vývojovém stádiu, délce a stupni asfyxie. U nezralých novorozenců je poškozena především bílá hmota. Poškození mozkové kůry je typické pro zralé novorozence. Hypoxické a ischemické poškození hluboké mozkové šedi tj. bazálních ganglií, thalamu a mozkového kmene postihuje nevýběrově jak zralé, tak nezralé novorozence.

Klinické znaky

Mírná HIE

 • zvýšená dráždivost, problémy s krmením, nadměrná spavost nebo naopak křik
 • svalový tonus je přiměřený nebo lehce zvýšen
 • dítě se zotaví během několika dní

Střední a těžká HIE

 • letargie, stupor či kóma
 • nepravidelný srdeční rytmus, apnoické pauzy
 • chabá výbavnost novorozeneckých reflexů (sacího, polykacího, úchopového, Moroova)
 • křeče v prvních dnech života
 • přetrvávající hypotonie

Prognóza

Těžká HIE má smrtnost 50 – 75%. Většina úmrtí nastává v prvních týdnech života v důsledku multiorgánového selhání, kardiorespirační zástavy nebo zápalu plic. Velká většina přežívajících má závažné následky v podobě mentální retardace, epilepsie, dětské mozkové obrny či kombinace těchto stavů. Děti s anamnézou lehké či střední HIE mívají častěji školní obtíže a projevy hyperaktivity (ADHD), i když nález na mozku může být negativní.

Dětská mozkové obrna (DMO) je neprogresivní poškození motoriky, které lze datovat do perinatálního období. Příčiny jsou komplexní a zahrnují jak hypoxicko-ischemické poškození, tak kongenitální malformace, porodní traumatismus, infekce (meningitidy) či vrozené metabolické poruchy. V mnoha případech není přesně objasněna příčina ani doba,kdy k poškození došlo. Pouze 10 – 25% případů jeví jasnou souvislost s asfyxií intra partum.

Makroskopický nález

Hlavní formy poškození CNS při hypoxicko-ischemické encefalopatii:

Selektivní nekróza neuronů

 • Nekróza neuronů v oblastech s vysokou metabolickou aktivitou (selektivní vulnerabilita)
 • Nekrózy mozkové kůry  —  fokální, bilaterální a někdy i symetrické nebo difúzní. Postižení akcentováno v hloubi mozkových rýh. Fokální nekrózy v korové předělové oblasti jsou přičítány hypotenzi při cirkulačním kolapsu. Změny jsou časté též v oblasti gyrus post- a precentralis a oblast g. calcarinus. K poškození je citlivý i hippocampus.
 • Hluboká šedá hmota  —  nekrózy neuronů hlavně v thalamu a bazálních gangliích, dále v mozkovém kmeni
 • Pontosubikulární nekróza  —  selektivní nekróza neuronů v jádrech pontu a subicula hippocampu, poměrně vzácná léze přichází zároveň s nitrokomorovým krvácením a periventrikulární leukomalacií
 • Globální mozková ischémie je důsledkem těžké porodní asfyxie se zástavou krevního oběhu a vede k rozsáhlému, téměř totálnímu poškození mozkové kůry, mozkového kmene, thalamu i dalších oblasti jako spinální míchy či mozečku, které jinak i při značném postižení na úrovni mozkových hemisfér bývají poškozeny málokdy.

Poškození bílé hmoty

 • Periventrikulární leukomalacie  —  viz sekce PVL v kapitole patologie nezralosti
 • Hypoplázie (glióza) bílé hmoty  —  datuje se do stejného období jako PVL tj. 28.  –  32. týden, je důsledkem poškození prekurzoru oligodendroglie. Těžké postižení se projeví zmenšením objemu bílé hmoty.

Kombinované postižení bílé a šedé hmoty

 • Parasagitální postižení mozkových hemisfér  —  bilaterální nekróza mozkové kůry a přiléhající bílé hmoty v předělové oblasti mezi hlavními mozkovými artériemi, tj. na konvexitě parasagitálně a zejména parietotemporálně. Typické pro zralé novorozence.
 • Fokální a multifokální hypoxicko-ischemické změny  —  infarkty v povodí jednotlivých mozkových arterií

Pozdní následky hypoxicko-ischemické encefalopatie u přežívajících dětí

 • Ulegyrie  —  zprohýbané, zúžené závity, často parasagitálně; závity jsou tuhé, zaniklé neurony byly nahrazeny glií.
 • Multifokální cystická encefalopatie  —  mozek je podobny porézní houbě, kůra i bílá hmota jsou prostoupeny množstvím dutin oddělených gliofibrózními septy. Relativně málo změn bývá v laloku temporálním, bazálních gangliích a thalamu. Vzniká důsledkem hypoxicko-ischemického poškození kolem termínu porodu nebo časně postnatálně. Nicméně stejné výsledné poškození může být např. i důsledkem těžké herpetické encefalitidy.
 • Status mramoratus  —  mramorované a zmenšené striatum či thalamus, vzniká v důsledku zániku neuronů, gliosy a hypermyelinizace. Tato léze vzniká pouze v období do 6. – 9. měsíce kojeneckého života a je spojena buď s obtížným porodem nebo těžkým horečnatým onemocněním v tomto období

Pseudocysty

 • Cystická periventrikulární leukomalacie
 • Hypoplázie bílé hmoty  —  zmenšení objemu bílé hmoty, rozšíření mozkových komor  —  hydrocefalus e vacuo, ztenčení corpus callosum
 • Hydranencefalie, basket brain  —  těžké hypoxicko-ischemické poškození ke konci 2. trimestru, podrobně v atlasu fetální patologie
 • Porencefalie  —  pseudocysta vzniká hojením většího infarktu z intrauterinního období, pravděpodobně ze 3. trimestru, podrobně v atlasu fetální patologie
Obrázky

Mozek zralého novorozence, norma: Normální mozek, novorozenec, Makro, pitva (73839) Normální mozek, novorozenec, Makro, pitva (73840) Normální mozek, novorozenec, Makro, pitva (73838)

Řezy mozkem zralého novorozence  —  norma: Normální mozek, novorozenec, Makro, pitva (73841)

Donošené dítě s těžkou porodní asfyxií, jejíž příčinou byla embolie plodovou vodou u matky v první době porodní. Apgar skóre 0-3-3-4. Po porodu časný nástup křečí, koma, známky multiorgánového selhání. Těžká hypoxicko-ischemická encefalopatie vedla ke smrti ve věku jednoho měsíce. Řezy mozkem: Hypoxická encefalopatie, Makro, pitva (73808) Hypoxická encefalopatie, Makro, pitva (73812) Hypoxická encefalopatie, Makro, pitva (73811) Hypoxická encefalopatie, Makro, pitva (73815) Hypoxická encefalopatie, Makro, pitva (73810) Hypoxická encefalopatie, Makro, pitva (73813) Hypoxická encefalopatie, Makro, pitva (73814) Hypoxická encefalopatie, Makro, pitva (73809)

Těžká hypoxicko-ischemická encefalopatie u novorozence: Hypoxická encefalopatie, Makro, pitva (73804) Hypoxická encefalopatie, Makro, pitva (73802) Hypoxická encefalopatie, Makro, pitva (73807) Hypoxická encefalopatie, Makro, pitva (73805) Hypoxická encefalopatie, Makro, pitva (73803) Hypoxická encefalopatie, Makro, pitva (73806)

Hypoxicko-ischemická encefalopatie u dítěte přežívajícího 1 rok: Hypoxická encefalopatie, Makro, pitva (73798) Hypoxická encefalopatie, Makro, pitva (73799) Hypoxická encefalopatie, Makro, pitva (73800) Hypoxická encefalopatie, Makro, pitva (73801)

Porencefalie u 7týdenního kojence, který zemřel na protrahovaný septický šok: Porencephalie, Makro, pitva (73875) Porencephalie, Makro, pitva (73874)

Hypoxicko-ischemická encefalopatie: Hypoxická encefalopatie, Makro, pitva (74392) Hypoxická encefalopatie, Makro, pitva (74393)

Hypoxicko-ischemická encefalopatie multicystická: Hypoxická encefalopatie, multicystická, Makro, pitva (74385) Hypoxická encefalopatie, multicystická, Makro, pitva (74386) Hypoxická encefalopatie, multicystická, Makro, pitva (74387) Hypoxická encefalopatie, multicystická, Makro, pitva (74388) Hypoxická encefalopatie, multicystická, Makro, pitva (74389) Hypoxická encefalopatie, multicystická, Makro, pitva (74390) Hypoxická encefalopatie, multicystická, Makro, pitva (74391)