Atlas
 

Onemocnění glomerulů12  Patologie ledvin

12.6  Onemocnění glomerulů

Úvod:

Pro histologické zařazení jednotlivých glomerulonefritid je důležitý počet postižených glomerulů, zda jde o proces fokální (postiženy jsou jenom některé glomeruly) nebo proces difusní (postiženo je více jak 80% glomerulů). Zda se jedná o proces segmentální (tzn. parciální postižení kapilárního trsu) nebo globální a která část glomerulu je patologicky změněna.

Abnormity mohou být přítomny v mesangiu (mesangioproliferativní glomerulonefritis) nebo v kapilárách a současně v mesangiu (mesangiokapilární, membranoprolifertivní glomerulonefritis) nebo v luminech kapilár (endokapilární, intrakapilární glomerulonefritis) nebo v Bowmanově prostoru (extrakapilární glomerulonefritis).

12.6.1  Proliferativní glomerulonefritidy s nefritickým syndromem

Úvod:

Pravé proliferativní glomerulonefritidy zahrnují velké množství onemocnění s různou etiologií, ale s určitými společnými morfologickými rysy, jako je vzestup celularity glomerulárního kapilárního trsu s uzavřením lumin kapilárních kliček.

Nefritický syndrom zahrnuje tyto klinické znaky:

 • oligourie až anurie
 • hemarurie
 • hypertenze
 • proteiurie různého stupně
12.6.1.1  Mesangiálně proliferativní glomerulonefritis

Úvod:

Difusní mesangiální hypercelularitu vidíme u různých glomerulárních onemocnění. Ve většině případu histologický obraz souvisí s depozity imunoglobulinů nebo složek komplementů, které se ukládají v mesangiu a vedou k proliferaci.

Obraz mesangiálněproliferativní glomerulonefritis se objevuje např. u IgA nefropatie a u systémového erythematodu (SLE).

Klinické znaky:

 • hematurie různého stupně
 • proteinurie různého stupně
 • hypertenze
 • snížení glomerulární filtrace

Histologie:

Zvýšení mesangiální celularity, více jak 4 mesangiální buňky na každou mesangiální oblast, rozšíření mesangia. Glomerulární kapilární stěna je jemná, nejsou přítomny nekrózy.

IMF: Charakteristická podle typu glomerulonefritidy, např. u IgA nefropatie je IgA pozitivita v mesangiu.

EM: Depozita v mesangiu.

12.6.1.2  Akutní difusní intrakapilární glomerulonefritis

Etiologie:

Objevuje se u různých onemocnění zahrnující infekce, systémová onemocnění, IgA nefropatii a další. Termín akutní proliferativní glomerulonefritis znamená difusní proliferaci s množstvím neutrofilů v kapilárním trsu. Nejčastěji se tato forma glomerulonefritidy vyskytuje u infekcí, například u infekčního agens ze skupiny beta hemolytických streptokoků (zde se často používá termín poststreptokoková glomerulonefritis), Streptococus pneumoniae, G- bakteriálních infekcí, lues atd.

Patogeneza:

Depozita imunitních komplexů v glomerulárních kapilárách s aktivací části komplementu a mediátorů zánětu s přechodem neutrofilů a buněk zánětu.

Klinické znaky:

Jako prototyp se uvádí akutní poststreptokoková glomerulonefritis.

Nejčastěji bývají postiženy děti a mladí dospělí a bývá doba latence mezi dobou infekce a klnickými příznaky glomerulonefritis (asi 1-2 týdny po faryngitidě). Jako první příznaky se objevuje tmavá moč a periorbiální edém. Často se objevuje hypertenze, obvykle přechodná. Přechodně se může vyskytnou i oligourie, ASLO, zvýšení C3 komplementu, zvýšení CIK, zvýšená urea a kreatinin v seru, proteinurie a hematurie.

Makroskopický nález:

Ledvina je zvětšená až o 50%, povrch je hladký s petechiemi, na řezu je kora rozšířená, bledá.

Histologie:

Glomerulární trs je difusně hypercelulární, zvětšený, kapilární lumina mohou být okludována, kapilární membrány jsou jemné (v PAS, stříbření). Neutrofily jsou časté v akutní fázi (exudativní glomerulonefritis), v pozdější fázi jsou nehojné nebo chybí. Vzestup mesangiálních buněk a monocytů. Mohou být přítomny srpky. Fuchsinofilní depozita mohou být viditelná na vnější straně GBM v barveni AFOG.

IMF: granulární pozitivita IgG a C3 podél GBM a v mesangiu.

EM: Velká hrudkovitá elektron-denzní depozita subendoteliálně (na vnějším povrchu glomerulární bazální membrány) s příznačným názvem humps.

12.6.1.3  Membranoproliferativní glomerulonefritis

Klasifikace:

Tento termín zahrnuje tři odlišné morfologické jednotky, všechny souvisí s aktivací komplementového systému.

 • Typ I. MPGN je nejčastější varianta, charakterizovaná subendoteliálními elektron-denzními imunodepozity a interpozicí mesangiálních buněk a matrix do kapilární stěny mezi BM a endotel. Typ I. souvisí s aktivací klasické cesty komplementového systému
 • Typ II. MPGN neboli onemocnění denzních depozit je varianta charakterizovaná přítomností lineárních elektron-densních depozit v lamina densa glomerulární bazální membrány. Většina případů souvisí s přítomností serového imunoglobulinu C3 nefritického faktoru, který se naváže a způsobí inaktivaci C3 konvertázy, což vede k perzistující aktivaci alternativní cesty komplementu
 • Typ III. MPGN je charakterizovaná subepiteliálními a subendoteliálními imunodepozity.

Klinické znaky:

MPGN je častá u starších dětí a mladých dospělých. Častou klinickou manifestací je nefrotický syndrom. Iniciální symptomy jsou rekurentní epizody makroskopické hematurie, perzistující mikroskopická hematurie a nefritický syndrom.

Nízká sérová hladina C3 je u I. a II. typu MPGN.

Histologie:

Membranoprolifertivní glomerulonefritis typ I.: Celularita glomerulárního trsu je globálně zvýšena především v mesangiu. Dále je přítomna lobularita kapilárního trsu, kapilární stěna je zesílena a v barvení PAS a stříbření je patrná dvojitá kontura kapilární BM (reduplikace). V trichromovém barvení jsou přítomna fuchsinofilní subendoteliální imunodepozita. Při progresi onemocnění celularita kapilárního trsu klesá, mesangium zůstává expandováno a solidifikováno (mesangiální skleróza). Někdy se tvoří i srpky.

IMF: C3 granulárně v kapilární stěně a v mesangiu.

EM: Elektron-denzní depozita subendoteliálně, mesangiální interpozice.

Membranoproliferativní glomerulonefritis typ II.: Morfologický obraz vycházi od minimálních změn přes mesangiální proliferaci až k lobulizaci napodobující MPGN typ I. Charakteristickou známkou jsou depozita v glomerulární bazální membráně. Depozita mohou být kontinuální nebo přerušovaná, jsou fuchsinofilní v trichromovém barvení a PAS pozitivní.

IMF: C3 v kapilární stěně a v mesangiu.

EM: Densní depozita v lamina densa GBM.

Obrázky

Membranoproliferativní glomerulonefritis:
Membranoproliferativní glomerulonefritis, HE 40x (71186)

12.6.1.4  Difusní extrakapilárně proliferativní (srpkovitá) glomerulonefritis

Úvod:

Synonyma jsou rychle progredující glomerulonefritis, nekrotizující a srpkovitá glomerulonefritis.

Klasifikace:

Tento typ glomerulonefritis je charakteristický kumulací buněk v extrakapilárním prostoru glomerulu (v prostoru Bowmanova pouzdra).

Srpkovitou glomerulonefritidu můžeme rozdělit na tři imunologické typy podle imunofluorescence:

 • Onemocnění s tvorbou protilátek proti glomerulární bazální membráně (anti-GBM antibody disease). Charakteristická je lineární pozitivita IgG v basání membráně. Pokud onemocnění souvisí s pulmonálními hemoragiemi nazývá se Goodpasture(ův) syndrom.
 • Onemocnění imunitních komplexů, charakteristické granulární pozitivitou Ig a komplementu v glomerulárních kapilárách a v mesangiu. Jde o heterogenní skupinu, která zahrnuje například postinfekční glomerulonefritis, lupusovou nefritidu, IgA nefropatii atd.
 • Pauciimunní srpkovitá glomerulonefritis je charakteristická chyběním depozit Ig i komplementu, imunofluorescence je negativní. Zahrnuje především skupinu související s přítomností ANCA protilátek v séru (protilátky proti cytoplasmě neutrofilů) a se systemovou vaskulitidou jako je Wegenerova granulomatóza nebo polyarteritis nodosa. Pokud nejsou přítomny známky systémového onemocnění, je tato glomerulonefritis označována jako idiopatická srpkovitá glomerulonefritida.

Patogeneza:

Fibrinové hmoty a plasmatické proteiny v Bowmanově prostoru vedou ke stimulaci proliferace parietálních buněk Bowmanova poudra a k migraci buněk zánětu.

Klinické znaky:

Nejčastěji se objevuje u adolescentů a mladých dospělých, druhý vrchol výskytu je ve středním a vyšším věku. Přítomna je oligourie až anurie. Průběh je velmi agresivní, bez léčby vede k chronické renální insuficienci během několika týdnů. Někteří pacienti mají znaky systémového onemocnění s výskytem některých syndromů:

Pulmo-renální syndrom: jde o heterogenní skupinu onemocnění charakterizované glomerulonefritidou v kombinaci s pulmonálními hemoragiemi. Podskupinou je Anti-GBM onemocnění.

Glomerulonefritida související se systémovou vaskulitidou jako je Wegenerova granulomatóza nebo polyarteritis nodosa.

Goodpasture(ův) syndrom je syndrom zahrnující hemoptýzu, hematurii a rychle progredující renální insuficienci.

Laboratorně jsou zvýšené hladiny urey a kreatininu v séru, hematurie, anti-GBM protilátky a ANCA protilátky v séru (rozlišujeme dva typy PL: c-ANCA je častější u Wegenerovy granulomatózy a p-ANCA je častější u idiopatické srpkovité glomerulonefritis bez systemové vaskulitidy).

Histologie:

V akutní fázi jsou přítomny buněčné srpky v nejméně 50% glomerulů. Celulární srpky jsou tvořeny parietálními epiteliemi Bowmanova pouzdra, monocyty a leukocyty a často komprimují nebo obliterují glomerulární trs. V pozdějších stádiích se celulární srpek přemění na srpek fibrozní.

V kapilárním trsu mohou být patrny fibrinoidní nekrózy s karyorhektickou debris. Disrupce kapilární stěny jsou dobře viditelné ve stříbření a v PAS. Někdy může dojít k ruptuře Bowmanova pouzdra, která je provázena densní zánětlivou periglomerulární reakcí s extenzí do intersticia, někdy i s přítomností vícejaderných buněk.

EM: podle typu glomerulonefritidy.

12.6.1.5  Glomerulonefritis s protilátkami proti bazální membráně

Obrázky

Glomerulonefritis s protilátkami proti bazální membráně:
Ledvina, lineární pozitivita bazální membrány, FITC 40x (71183)

12.6.1.6  Fokální glomerulonefritida

Úvod:

Difusní GN postihuje všechny glomeruly, fokální GN jen některé. Globální GN postihuje celý glomerulus, segmentální GN jen část glomerulu.

Glomerulonefritis s postižením jenom části glomerulů, méně než 75% (dle definice WHO). Fokální glomerulonefritida bývá často spojena se segmentálním postižením glomerulů. Nemá specifickou imunofluorescenci ani změny patrné elektronovým mikroskopem.

Její charakteristický morfologický obraz můžeme vidět u různých systémových onemocnění zahrnující SLE, HSP, vaskulitidy, revmatologická onemocnění i primární glomerulonefritidy.

Klinické znaky:

Isolovaná hematurie, u fokálně nekrotizující glomerulonefritidy bývá výrazná deteriorace renálních funkcí.

Histologie:

Signifikantní změny vidíme jen u části glomerulů. Změny jsou většinou segmentální, celularita může být minimálně až excezivně zvýšená a mohou být přítomny neutrofily.

Expanze mesangia je většinou segmentální (PAS, stříbření). Mohou být přítomny i segmentální nekrózy spolu s extrakapilární proliferací.

V pozdějších stádiích jsou aktivní léze nahrazovány segmentální sklerózou a vytvářejí se adheze mezi kapilárním trsem a Bowmanovým pouzdrem. Změny na tubulech, v intersticiu a na cévách bývají různé a mohou i chybět.

Vaskulitické změny na arteriích a arteriolách (často leukocytoklastické) se objevují u fokální nekrotizující glomerulonefritis.

IMF: Depozita bývají především mesangiální a korespondují s daným onemocněním: IgA nefropatie má především IgA depozita, lineární IgG koresponduje s anti-GBM onemocněním atd.

12.6.2  Nonglomerulonefritické glomerulopatie

Klasifikace:

Skupina onemocnění s výraznou proteinurií a s idiopatickým nefrotickým syndromem zahrnuje tyto jednotky:

 • minimální glomerulární změny
 • FSGS
 • membranosní glomerulopatii

Patofyziologický mechanismus proteinurie spočívá ve ztrátě negativního náboje glomerulární kapilární stěny.

Klinické znaky:

Základní znaky nefrotického syndromu:

 • masivní proteinurie
 • hypoalbuminemie
 • generalizovaný edém
 • hyperlipidemie
12.6.2.1  Minimální glomerulární změny
Vyskytuje se primární a sekundární forma. Sekundární forma je častá u dospělých při lymfoproliferativních chorobách a objevuje se při užívání některých léků, např. nesteroidních antiflogistik. Primární forma se často vyskytuje u dětí s idiopatickým nefrotickým syndromem ve věku 3 – 4 let. Dobře reaguje na terapii kortikoidy až v 90% případů.

Klinické znaky:

 • proteinurie nefrotického typu
 • (více jak 3,5 g bílkoviny/24hod), selektivní (albumin a nízkomolekulární bílkoviny)
 • periorbitální edém
 • mikroskopická hematurie
 • hladina sérového komplementu je v normě

Histologie:

Minimální mikroskopické změny. Buněčnost glomerulů bývá většinou normální, stěna glomerulárních kapilár je jemná. Viscerální epiteliální buňky mohou být zvětšené a obsahovat cytoplasmatické resorpční kapky. Globálně mohou být přítomny zaniklé glomeruly.

Proximální tubuly obsahují PAS+ resorpční materiál a v lumen jsou hyalinní válce. Intersticium a cévy bez patologických změn.

IMF: Kompletně negativní

EM: Glomerulární basální membrány jsou bez známek zesílení, vyhlazení pedicel podocytů.

12.6.2.2  Fokálně segmentální glomeruloskleróza

Klasifikace:

Histologický obraz související s různými renálními i nonrenálními onemocněními. Existuje primární (idiopatická) a sekundární forma.

Primární FSGS se často vyskytuje u dětí s idiopatickým nefrotickým syndromem, kortikorezistentním, s častou progresí do chronické renální insuficience.

Sekundární FSGS souvisí s refluxovou nefropatií a objevuje se u narkomanů.

Klinické znaky:

 • neselektivní proteinurie
 • nefrotický syndrom
 • mikroskopická hematurie
 • hypertenze až v 50%

Histologie:

Základním histologickým znakem je segmentální skleróza glomerulárního trsu s expanzí mesangia a kolapsem kapilárních lumin; v pozdějších stádiích jsou glomeruly globálně obsolentní. Sklerotické oblasti jsou pozitivní ve stříbřících metodách a PAS. Zachovalé glomeruly mohou být zvětšené, hypertrofické. Viscerální epiteliální buňky kryjící kolabované kapiláry mohou být zvětšené, hyperplastické, s intracytoplasmatickými resorpčními PAS+ kapkami. Intrakapilární buňky ve sklerotických oblastech mohou mít vakuolizovanou cytoplasmu (pěnité buňky).

Hyalinóza: homogenní eosinofilní materiál bývá nejčastěji v hilu glomerulů a na periferii sklerotického ložiska. Často vidíme i insudativní léze (proteiny plasmy) v kapilární stěně, které jsou PAS+ a fuchsinofilní v AFOG barvení. Tubuly obsahují četné PAS+ proteinové resorpční kapky. Ložiskově jsou tubuly atrofické a v luminech jsou hyalinní válce. Arterioly se známkami arteriolosklerózy bývají v dospělém věku. Intersticium bývá ložiskovitě fibrotické a bez známek zánětu.

IMF: glomeruly jsou v imunofluorescenci negativní nebo jsou přítomna depozita IgM a c3, což koresponduje s hyalinními lézemi.

EM: sklerotické oblasti, úseky pedicelární fúze a mikrovilózní přeměny podocytů, odtržení podocytů od glomerulární bazální membrány.

Obrázky

Fokální segmentální glomeruloskleróza:
Fokální segmentální glomeruloskleróza, PAS 40x (70684)

12.6.2.3  Difusní membranosní glomerulopatie

Úvod:

Častá příčina idiopatického nefrotické syndromu dospělých, vzácně u dětí.

Etiologie:

Ve většině případů neznámá (idiopatická, primární membranozní glomerulopatie). Sekundární difusní membranosní glomerulopatie může vzniknout i v souvislosti s jinými onemocněními: SLE a jiná autoimunnítní onemocnění, hepatitis B, maligní neoplázie atd.

Pro difusní membranosní glomerulopatii je charakteristická difusní granulární imunofluorescenční pozitivita Ig a komplementu v glomerulární kapilární membráně a přítomnost subepiteliálních ID v elektronové mikroskopii. Imunodepozita vznikají z cirkulujících imunokomplexů, která se uloží v glomerulární basalní membráně. Recentní studie ukazují, že imunitní komplexy mohou vznikat in situ z cirkulujících protilátek rozpoznávajících vlastní renální antigeny nebo cizí antigeny uložené v glomerulárních kapilárách při subepiteliálním povrchu.

Klinické znaky:

 • maximum incidence je ve 4. – 5. dekádě života
 • neselektivní proteinurie
 • nefrotický syndrom může a nemusí být plně vyjádřen
 • často bývá mikroskopická hematurie

Histologie:

Charakteristické jsou změny glomerulární kapilární membrány. V časných stadiích onemocnění glomeruly vypadají nezměněny, k diagnóze je vždy nezbytné imunofluorescenční a elektronmikroskopické vyšetření. Ve speciálním barvení (stříbření) se objevují spikes, což jsou protruze glomerulární bazální membrány na vnějším povrchu mezi hrudkovitými imunodepozity. V pozdějších stadiích onemocnění dojde k výraznému zesílení glomerulární bazální membrány. Celularita glomerulu bývá většinou normální. Při progresi onemocnění se objevuje ložisková tubulární atrofie a fibróza intersticia.

IMF: Charakteristická je granulární pozitivita IgG v glomerulární bazální membráně ve všech případech, asi ve čtvrtině případů bývá i pozitivita C3.

EM: Elektron densní depozita na vnější straně glomerulární kapiláry, mezi glomerulární bazální membránou a viscerální epiteliální buňkou — subepiteliálně a epimembranózně.

12.6.3  Stavy s izolovanou nebo predominantní hematurií

Úvod:

Tato kapitola zahrnuje především IgA negropatii a Henoch-Schönleinovu purpuru. Ostatní stavy, které se manifestují především hematurií (Alportův syndrom, syndrom tenkých membrán a nail-patela syndrom) jsou popsány v jiné kapitole.

Hematurie může být iniciální příznak různých patologických stavů renálních i extrarenálních. Proto je důležité rozlišit, zda jde o mikroskopickou nebo makroskopickou hematurii.

Makroskopická hematurie se častěji vyskytuje u malignit, především u uroteliálního karcinomu močového měchýře.

Pro hematurii renálního původu svědčí nález erytrocytů v prostoru Bowmanova pouzdra glomerulů a v luminech tubulů v mikroskopickém obraze.

12.6.3.1  IgA nefropatie (Bergerova choroba)

Úvod:

IgA nefropatie je imunokomplexové onemocnění s vysokou hladinou cirkulujících IgA imunitních komplexů. Předpokládá se, že plasmatické buňky střevní a respirační sliznice jsou zdrojem těchto protilátek. Původ antigenů v sérových imunokomplexech a v mesangiálních depozitech je nejasný. Mohou to být antigeny z potravy a virové nebo mikrobiální antigeny (idiopatická, primární). IgA nefropatie se vyskytuje i jako sekundární forma v souvislosti s jinými chorobami (alkoholické postižení jater, celiakie, dermatitis herpetiformis, HIV infekce).

Klinické znaky:

Nejvyšší incidence je mezi 20. – 30 rokem věku, častější u mužů.

Renální manifestace může mít různý rozsah, od mikroskopické asymptomatické hematurie až po obraz renálního selhání.

Objevuje se i makroskopická hematurie a proteinurie. Epizody makroskopické hematurie často následují infekce horních dýchacích cest. Perioda mezi infekcí a hematurií bývá krátká, někdy i několik hodin.

Sérová hladina IgA bývá až o 50 % zvýšená, cirkulující imunitní komplexy obsahující IgA se nacházejí u třetiny až poloviny pacientů.

Histologie:

Histologický obraz glomerulů kolísá. Nejčastější je obraz mesangiálně proliferativní glomerulonefritis, druhý nejčastější obraz je fokálně segmentální glomerulonefritida. Výjmečně se vyskytuje i endokapilární nebo srpkovitá glomerulonefritis.

Mesagioproliferativní glomerulonefritida mívá různý stupeň mesangiální proliferace a zmnožení mesangiální matrix. Změny mohou být difusní nebo fokální. Rozšíření mesangia se dobře vizualizuje metodou PAS.

Tubuly většinou mají v luminu erytrocytární válce a mohou se objevit regresivní změny epitelií (cytoplasmatická vakuolizace, ztráta kartáčkového lemu). Při pokročilém onemocnění se objevuje intersticiální fibróza.

IMF: Ve všech případech je přítomna IgA, může se objevit kodominace IgG a ve většině případu se objevuje C3, vše v mesangiální lokalizaci.

EM: Elektron-densní depozita v mesangiu.

12.6.3.2  Henoch Schönleinova purpura

Úvod:

Nazývaná také jako anafylaktoidní purpura. Jde o systémovou leukocytoklastickou vakulitidu menších cév.

Etiologie:

Příčina Henoch Schönleinova purpury je nejasná. Uplatňují se některé patogenetické mechanismy jako u IgA nefropatie, jako např. vzestup incidence v návaznosti na respirační infekci (snad se jedná aberantní imunitní odpověď na virové nebo bakteriální antigeny).

Klinické znaky:

HSP se vyskytuje především u dětí a adolescentů ve věku 3 – 15 let a může se vyskytnout i v dospělém věku.

Vyšší incidence v zimních měsících.

Nejčastější klinickou manifestací je hematurie (mikro i makroskopická), proteinurie (někdy až nefrotického typu), přechodná renální insuficience, která se postupně upraví.

Extrarenální manifestace je nejčastěji v kůži, v GIT a v kloubech.

Purpura v kůži bývá iniciální příznak onemocnění následovaný po několika dnech gastrointestinálními příznaky a bolestmi kloubů. Kožní léze bývají vyvinuty symetricky a jsou lokalizované na dolních končetinách. Histologický obraz purpury odpovídá leukocytoklastické vaskulitidě malých cév (perivaskulární leukocyty a nukleární debris), IMF prokazuje IgA depozita ve stěně postižených cév.

Gastrointestinální příznaky se projevují kolikovitou bolestí břicha a zvracením.

Kloubní obtíže se vyvinou asi u 2/3 pacientů a manifestují se jako artralgie.

Často se objevuje i horečka a hubnutí.

Histologie:

Morfologické změny lze je rozdělit do 4 kategorií:

 • mesangioproliferativní glomerulonefritis
 • fokálně segmentální glomerulonefritis
 • difusní proliferativní endokapilární glomerulonefritis
 • endokapilární a extrakapilární glomerulonefritis

Biopsie hodnocené v pozdějším stadiu onemocnění mohou zachytit různé množství segmentálně nebo globálně sklerotických glomerulů.

Tubuly a intersticium během časných fází vykazují minimální změny obdobně jako u IgA nefritidy. V pozdějších stadiích se objevuje tubulární atrofie a intersticiální fibróza proporcionálně ke stupni glomerulosklerózy.

IMF: Imunofluorescence obdobně jako u IgA nefritidy.

EM: taktéž

12.6.4  Glomerulonefritidy u systémových onemocnění

12.6.4.1  Nefropatie u systémového lupus erythematodes

Úvod:

SLE je multisystémové onemocnění související s chybnou regulací imunitního systému s produkcí autoprotilátek a výslednou imunokomplexovou reakcí.

Etiologie, patogeneza:

Existuje široké spektrum autoprotilátek, většina je proti jaderným komponentám (antinukleární protilátky ANA) zahrnující RNA, DNA, nukleární proteiny jako jsou histony atd. Některé protilátky mohou být proti antigenům buněčné cytoplasmy nebo buněčné membrány. Pro SLE je charakteristická protilátka proti tzv. Smisovu antigenu a proti dvouvláknové DNA (Anti-Sm a anti-dsDNA). Komplexy těchto protilátek a antigenů se deponují ve tkáních a iniciují aktivaci komplementu a dalších zánětlivých pochodů, což způsobuje tkáňové poškození.

Pro diagnozu SLE je důležitá korelace klinických a laboratorních známek. Existují kriteria pro diagnózu (celkem 11, pacient musí splňovat nejméně 4). Renální postižení s klinickými známkami se vyskytuje u 2/3 případů a patří mezi nejzávažnější projevy tohoto onemocnění.

Klinické znaky:

Široké spektrum příznaků:

 • asymptomatická hematurie a proteinurie
 • nefrotický syndrom
 • tubulointersticiální nefritida nebo syndrom rychle progredující glomerulonefritidy

Nefrotický syndrom se vyskytuje poměrně často, až u 2/3 pacientů.

V séru pacientů se nachází různé autoprotilátky: ANAs, anti-dsDNA, anti-Sm a další. Hladiny sérového komplementu C3 a C4 klesají v závislosti na aktivitě onemocnění.

Histologie:

WHO klasifikace lupusové nefritidy (modifikovaná):

 • třída I., normální glomeruly: žádné abnormity ve světelném mikroskopu (depozita mohou být v mesangiu v prokazatelná imunofluorescenčně a elektronovou mikroskopií)
 • třída II., mesangiální alterace: postižení pouze mesangia, rozšíření, buněčnost může být normální nebo lehce zvýšená (IIa) nebo středně zvýšená (IIb), kapilární kličky jsou volné. Nejsou přítomny nekrózy, neutrofily ani extrakapilární proliferace, imunodepozita jsou pouze v mesangiu.
 • třída III., fokálně segmentální glomerulonefritida:
  • mohou být přítomna ložiska nekróz (IIIa)
  • může být přítomna segmentální skleróza s (IIIb) nebo bez (IIIc) aktivních lézí
  • lehká až střední mesangiální celularita, mesangiální imunodepozita, extenzivní subendoteliální depozita nejsou přítomna.
 • třída IV., difusní glomerulonefritida: většina glomerulů vykazuje těžkou mesangiální, endokapilární nebo mesangiokapilární proliferaci a/nebo extenzivní subendoteliální imunodepozita (fuchsinofilní v barvení trichrom a AFOG). Segmentální kapilární leze mohou chybět (IVa) nebo mohou být přítomny segmentální nekrózy (IVb), aktivní a sklerozující léze (IVc) nebo segmentální skleróza bez aktivní léze (IVd). Nekrózy, pokud jsou přítomny, bývají segmentální. Neutrofily mohou být přítomny v luminu kapilárních kliček. Některé kapilární kličky mají rigidní vzhled jsou tzv. drátěné kličky, charakteristická léze pro lupusovou nefritidu, kterou způsobují splývající subendoteliální depozita. Kapilární kličky mohou být okludovány eosinofilním materiálem (tzv. hyalinní tromby, což jsou masivní subendoteliální depozita). Mohou být přítomny i pravé tromby v luminu kapilár. V Bowmanově pouzdře mohou být celulární srpky. Některé kapilární kličky mohou vykazovat mesangiální interpozici se zdvojením GBM v PAS nebo stříbření, což napodobuje vzhled mesangioproliferativní glomerulonefritis.
 • třída V., difusní membranosní glomerulonefritis: kapilární stěna je difusně zesílená, glomerulární bazální membrána má spikes. Mohou být zastižena také subendoteliální depozita.

U pacientů s nefrotickým syndromem jsou proximální tubulární epitelie vakuolizované s resorpčními kapkami. Bývá přítomný různý stupeň atrofie korelující se stupněm glomerulárního poškození.

Intersticium vykazuje různý stupeň fibrozy a zánětu.

Cévní postižení: bývají přítomny arterioly s hyalinózou stěny. Arteritis a arteriolitis s fibrinoidní nekrózou stěny většinou nebývají zastiženy, jenom v těžkých případech spolu s nekrotizující glomerulonefritis nebo maligní hypertenzí.

IMF: IgG téměř vždy (90% případů a více), méně často se prezentuje IgA a IgM (asi 70%), C3 a C1q složky komplementu se vyskytující velmi často. Tzv. full house je účast Ig (IgA, IgG i IgM) spolu s C3 a C1q. Granulární depozita imunoglobulinů a složek komplemetu vidíme i v BM tubulů, často u třídy IV. lupusové nefritidy. Subendoteliální přítomnost IgG a komplementu v malých ateriích a arteriolách bývá často u glomerulonefritis třídy IV. V glomerulech jsou imunoglobuliny a složky komplementu uloženy podle jednotlivé třídy (I. – V.) lupusové glomerulonefritis, tzn. v mesangiu, v kapilárách (subendoteliálně, subepiteliálně) nebo v obojím současně.

EM: Ultrastruktura kolísá od rozmezí drobných mesangiálních depozit po velká subendoteliální depozita. Specifické tubulární struktury označované jako tubuloretikulární inkluze nebo myxovirus-like partikule vidíme v endoteliích glomerulárních kapilár.

Obrázky

Systémový lupus erythematodes:
Difuzní lupusová glomerulonephritis (IV.), AFOG 40x (70682)

Jiný případ, drátěné kličky:
Lupus erythematodes, HE 40x (71123)

12.6.4.2  Rheumatoidní artritis
12.6.4.3  Progresivní systémová skleróza

12.6.5  Glomerulární léze při metabolických chorobách

12.6.6  Onemocnění glomerulární basální membrány, hereditární nefropatie

12.6.6.1  Alportův syndrom

12.6.7  Glomerulární léze při vaskulárních chorobách

12.6.7.1  Systémové vaskulitidy
12.6.7.1.1  Polyarteritis nodosa
12.6.7.1.2  Polyangiitis microscopica
12.6.7.1.4  Churg-Strauss syndrom
12.6.7.2  Trombotická mikroangiopatie
12.6.7.2.1  Disseminovaná intravaskulární koagulopatie
12.6.7.2.2  Hemolyticko-uremický syndrom

Histologie:

Depozita fibrinu a fibrinové thromby v kapilárách glomerulu.

12.6.7.2.3  Trombotická trombocytopenická purpura

Obrázky

Trombotická trombocytopenická purpura, ledvina:
Krvácení do ledvinné pánvičky při trombocytopenii, Makro, pitva (71078)

12.6.7.2.4  Fokální embolická nefritis

12.6.8  Benigní nefroskleróza

12.6.9  Maligní nefroskleróza

Obrázky

Ledvina, maligní hypertenze (HE, Malloryho trichrom):
Maligní hypertenze, ledvina, HE 40x (74049)

Maligní hypertenze, ledvina, Mallory 40x (74050)

Nefroskleróza u hypertonika na dialýze:
Nefroskleróza při hypertenzi, HE 40x (71366)Na začátek této stranyPokud atlas nefunguje jak má (například se neotevírají okna s obrázky), je možné, že jste se dostali do vnitřních oblastí atlasu přímým odkazem zvenčí a tak jste vynechali některé vstupní detekční procedury. Zkuste přejít na hlavní stránku atlasu: www.muni.cz/atlases