Atlas
 

Srdce6  Kardiovaskulární patologie

6.2  Srdce

Úvod:

Patologie srdeční se dělí do několika hlavních skupin:

Obecně hlavní úlohou srdečního svalu je udržet v chodu krevní oběh. Za různých okolností je tato úloha ztížena a srdeční sval je podroben zvýšené námaze.

Na zvýšené nároky reaguje srdeční sval fyziologicky zvýšením tepové frekvence a zvýšenou účinností práce při (fyziologické) dilataci komor. Do jisté míry je i hypertrofie srdeční fyziologická (atletické srdce).

Na dlouhodobě zvýšenou zátěž srdeční sval reaguje hypertrofií. Pokud nedojde k rovnováze a nároky převyšují možnosti svalu, srdce dilatuje (excentrická hypertrofie) a selhává.

Je určitý rozdíl mezi tlakovým přetížením srdce (aortální stenóza, hypertenze aj.) a přetížením objemovým (regurgitace při insuficienci chlopně, srdeční vady s pravolevým zkratem). U tlakové hypertrofie se zvyšuje tloušťka stěny, u objemové hypertrofie se zvětšuje objem komory. Na tlakovou zátěž reaguje lépe komora levá, komora pravá při zvýšeném tlaku (plicní hypertenze) selhává rychleji.

6.2.1  Vrozené srdeční vady (VSV)

Úvod:

Jedná se o anatomické anomálie srdce a velkých cév, které jsou přítomny již při narození. S rostoucím věkem se tyto změny zpravidla dále vyvíjejí.

Při vrozených srdečních vadách (VSV) bývá často postiženo nejen srdce a cévy, ale též další orgány. Může se jednat o komplikovanou malformaci, ale velmi často se jedná o následek VSV, která postihuje další orgány (typicky plíce).

Klasifikace:

VSV se klasifikují podle řady kritérií:

  • anatomicky (která část srdce je postižena)
  • zda obsahují zkrat nebo ne
  • podle embryologického mechanizmu vzniku vady
  • podle možnosti terapeutických zákroků
  • geneticky (analýza mutací, prozatím v počátcích)

Při popisech a klasifikaci srdečních vad se používá několika termínů:

Zkrat: spojka mezi velkým a malým oběhem, kudy proudí krev. Záleží na rozsahu zkratu (kolik krve proudí) a jakým směrem (zkrat pravolevý a levopravý). Zkrat znamená vždy objemové přetížení příslušné části srdce. Tak například při zkratu LP, kdy je vyšší tlak ve velkém oběhu, teče krev zkratem zleva doprava a objemově přetěžuje pravé srdce (tedy malým oběhem přes plíce teče větší objem krve).

Obstrukce: zúžení nebo úplná atrézie tepenného ústí nebo cévy. Vede ke vzrůstu tlaku před překážkou, následované hypertrofií z tlakového přetížení. Naopak oblasti srdce za obstrukcí mohou být hypoplastické.

Někdy je obstrukce úplná: atrezie. V takových případech je situace složitější (při změněných poměrech krev teče jinudy). Tak při atrezii aortální chlopně je otevřený ductus arteriosus, kterým je zásobováno celé tělo. Vzestupná aorta i levá komora jsou silně hypoplastické (hypoplázie levého srdce) a veškerou práci musí odvádět pravá komora. V některých případech je atretická i mitrální chlopeň (pak je hypoplasie levé komory velmi výrazná, levá komora je jen štěrbinovitá).

Arytmie: rozsáhlé defekty septa (zejména defekt septi primi) je (kromě míšení krve v defektu) provázen i postižením až chyběním převodního systému a tedy kompletním AV blokem. Jiné anomálie mohou postihovat jen převodní systém (Wolf-Parkinson=White a jiné).

Cyanóza je způsobena určitým (absolutním) množstvím redukovaného hemoglobinu v krvi. Vzniká za různých okolností, ne vždy souvisí s vrozenými srdečními vadami:

  • lokální ischemie na periferii (stenóza nebo obstrukce cévy), asymetrická
  • ischemie při srdečním selhávání (v hypostatických oblastech, symetricky)
  • při plicním onemocnění, kdy vázne výměna plynů (zpravidla při těžkých poruchách)
  • centrální ischemie při vrozených srdečních vadách s PL zkratem
  • při poruchách krevních se zvýšením množství hemoglobinu v krvi (polycytemia vera), kdy je zvýšené množství hemoglobinu a tedy i hemoglobinu redukovaného. Pozor: u vrozených srdečních vad i u plicních poruch může být reaktivně hemoglobin zvýšený; naopak u anemie se cyanóza neobjevuje (cyanóza není totéž co ischemie). U otravy oxidem uhelnatým dochází k ischemii, ovšem bez cyanózy (tkáně jsou nápadně červeně zbarvené).

Cyanóza mívá specifickou distribuci: periferní při srdečním selhávání, na dolní polovinu těla omezenou při koarktaci aorty infantilního typu aj.

Periferní a centrální cyanózu lze rozlišit podle vzhledu jazyka: centrální cyanóza při pravolevém zkratu způsobí cyanózu jazyka, naopak periferní cyanóza ne.

Šelesty při vrozených vadách mívají typický charakter a vztah k srdečnímu cyklu. K diagnóze srdeční vady a její přesné klasifikaci jsou dále nutné zobrazovací metody, které navíc umožňují změřit průtok jednotlivými oddíly srdečními nebo zkraty. Prenatální diagnostika srdečních vad má zásadní význam.

Při některých srdečních vadách se objevují paličkovité prsty s vyklenutými nehty (tvaru hodinového skla); příčina není jasná.

6.2.1.1  Vrozené srdeční vady s kompletním míšením krve

Některé srdeční vady jsou doprovázeny víceméně kompletním míšením krve v srdečních komorách. Jedná se o velmi vzácné případy, kam patří například společná komora nebo rozsáhlý úsek společné aorty. Takové vady jsou provázeny od počátku cyanózou celého těla.

Obrázky

Společná komora:
Společná komora, Makro, pitva (71496)

6.2.1.2  Vrozené srdeční vady s obstrukcí

Makroskopický nález:

atresie nebo stenóza pulmonální arterie
vede k hypertrofii a ev. i dilataci pravé komory; při atrezii k hypoplázii pravého srdce
aortální stenóza
vede k hypertrofii levé komory; těžké stenózy nebo atrézie (valvulární, aortální) vedou k hypoplázii levého srdce: levá komora má jen minimální rozměry (někdy ani není patrná a po preparaci fixovaného srdce se prokáže jen drobná škvíra ve stěně hypertrofované pravé komory); endotel je bělavý a ztluštělý (fibroelastóza); ductus arteriosus je široce otevřený, naopak aortální oblouk až po ductus je zúžený. Častá, velmi těžká srdeční vada, ve vyvinutých případech neslučitelná se životem.
koarktace aorty (zúžení aorty v ohraničeném úseku)
se dělí do dvou typů:
infantilní
obstrukce je před odstupem ductus arteriosus; aorta zásobuje jen hlavu a horní končetiny, zbytek těla zásobuje široce otevřený dučej smíšenou krví (cyanóza dolní poloviny těla); postižení se nedožívají dospělosti (proto infantilní typ).
adultní
obstrukce je až za duktem, který je uzavřený; dolní část těla trpí ischemií a je zásobena kolaterálami (typicky interkostální arterie, které jsou později široké, vinuté a usurují žebra). Velmi vysoký tlak krve v horní části těla, velmi nízký v části dolní (chlad, klaudikace). Postižení se dožívají dospělého věku, po diagnóze lze terapeuticky zasáhnout (resekce zúženého aortálního úseku, náhrada aorty syntetickými materiály).
6.2.1.3  Srdeční vady s pravo-levým zkratem a časnou cyanózou

Klinické znaky:

Pokud jsou tyto vady provázeny významným zkratem, objevuje se cyanóza ihned po narození.

Klasifikace:

  • Fallotova tetralogie
  • transposice velkých arterií
  • truncus arteriosus (různě dlouhý společný kmen aorty a plicnice)
  • atresie trikuspidální chlopně (+ otevřená dučej nebo foramen ovale, zpravidla též defekt komorového septa; těžká cyanóza; pacienti umírají v prvních týdnech života)
  • anomální žilní návrat (plicní žíly vedou zpravidla do sinus coronarius; dále musí být RL zkrat v síňovém septu)
6.2.1.3.1  Fallotova tetralogie

Kombinovaná srdeční vada, kde hemodynamický význam jednotlivých změn může kolísat; klinický obraz a prognóza postižených se může lišit. Z neléčených pacientů se 20 let věku dožívá cca 10%, 40 let 3%.

  1. defekt komorového septa
  2. stenóza pulmonální arterie
  3. aorta nasedá nad defekt mezikomorového septa
  4. hypertrofie pravé komory

Někdy jsou přítomny i další změny (defekt síňového septa u Fallotovy pentalogie, ductus arteriosus, hypoplázie až atresie pulmonální arterie aj.)

Pokud u Fallotovy tetralogie není výrazná pulmonální stenóza, klinický vývoj připomíná ventrikulární septální defekt a nemusí docházet k cyanóze. Naopak se vzrůstajícím stupněm stenózy pulmonální arterie se cyanóza prohlubuje.

Stenóza pulmonální arterie do značné míry chrání plicní oběh a nedochází proto k postižení plic jaké je běžné u LP zkratů.

Pacienti s Fallotovou tetralogií zaujímají zvláštní polohu (dřepění při Fallotově tetralogii), která patrně zlepšuje hemodynamické poměry.

Terapie Fallotovy tetralogie je chirurgická; u klasických forem bývá úspěšná.

6.2.1.3.2  Transpozice velkých arterií

U kompletních forem odstupuje aorta z pravé komory a arterie pulmonalis z komory levé. Velký a malý oběh jsou tedy odděleny. Proto musí být přítomna nějaká komunikace mezi oběhy. Je to buď defekt komorového septa (35%) nebo defekt síňového septa či průchozí ductus arteriosus. Defekt komorového septa je stabilní, ale ostatní formy komunikace se mohou uzavírat (což vyžaduje chirurgickou intervenci).

Prognóza neléčených pacientů je špatná (cyanóza, umírají po několika měsících života); terapie je chirurgická.

Velmi vzácná je korigovaná transpozice, kde navíc na pravou předsíň navazuje levá komora a na levou předsíň komora pravá. Takoví pacienti jsou bez potíží, tato vada je však zpravidla provázena dalšími anomáliemi.

Obrázky

Transpozice velkých arterií:
Transpozice velkých arterií, Makro, pitva (71503)

Transpozice velkých arterií s rudimentární pravou komorou:
Transpozice velkých arterií s rudimentární pravou komorou, Makro, pitva (71504)

6.2.1.4  Srdeční vady s levo-pravým zkratem, bez cyanózy

Vady, kde LP zkrat není natolik významný, aby vyvolal pulmonální hypertenzi, vedou k objemové zátěži pravé komory (malým oběhem protéká 2 – 4×více krve než normálně). Tyto vady jsou zpravidla dobře tolerované. Patří sem zejména:

  • defekt síňového septa
  • defekt komorového septa v čisté formě

Klinicky jsou tyto změny provázeny odpovídajícím šelestem. Terapie je chirurgická, prognóza je dobrá.

Někdy ovšem je zkrat natolik významý, že dochází ke vzniku pozdní cyanózy (u defektů síňového septa je to v cca 10% případů).

Obrázky

Defekt síňového septa:
Defekt síňového septa, Makro, pitva (71505)

6.2.1.5  Srdeční vady s levo-pravým zkratem a pozdní cyanózou

Klinicky velmi důležitá skupina srdečních vad. Vzhledem k nepříznivému vývoji vady je pro osud pacienta velmi důležitá včasná diagnóza a korekce vady.

Vývoj probíhá v několika fázích:

  1. Po narození je po tlakových změnách souvisejících s otevřením malého oběhu plicemi tlak vyšší v levé komoře. Zkratem protéká krev zleva doprava.
  2. Dochází k objemovému přetížení pravé komory a objemové zátěži plicního řečiště, které je tím poškozováno. Reaktivně dochází k hypertrofii medie pulmonálních arterií a vazokonstrikci, což zvyšuje odpor plicního řečiště.
  3. Zvýšený plicní odpor vede ke zvýšení tlaku v pravé komoře; k zátěži objemové se přidává zátěž tlaková; svalovina pravé komory hypertrofuje a tlak v malém řečišti dále roste.
  4. Změny plicního řečiště se stávají ireversibilní (intimální proliferace a obstrukce).
  5. Tlak v pravé komoře stále roste, až dosáhne tlaku v komoře levé. Po krátkou dobu se tlaky vyrovnávají, krev zkratem přestane proudit, šelest ustává.
  6. Tlak v komoře pravé posléze přesáhne tlak systémový, průtok zkratem se obrátí, PL zkrat vyvolá cyanózu: pozdní cyanóza (Eisenmengerův syndrom)

Prognóza je špatná. Korekci vady je nutné provést co nejdříve, tedy než se vyvinou plicní změny. Potom je již vada chirurgicky nekorigovatelná (uzávěr by vedl k srdečnímu selhání). Stav plicního řečiště při plánování zákroku se hodnotí plicní biopsií.

Mezi vady s pozdní cyanózou patří:

  • ductus arteriosus communis (a některé podobné: aortopulmonální okénko)
  • velké defekty síňového septa
  • velké defekty komorového septa
  • kompletní AV kanál

Otevřený ductus arteriosus je prototyp pozdně cyanotické vady. Je provázený typickým šelestem. Chirurgické řešení (podvaz a protětí duktu) je nutné provést co nejdříve.

Defekty síňového septa jsou různého typu. Z 90% se jedná o defekt sekundárního septa, který se uplatňuje zkratem. Defekty s. primi navíc bývají spojeny s defektem horní částí septa komorového (v extrémním případě se jedná o AV kanál) a dále je přerušeno mezikomorové vedení.

Defekty komorového septa mají různou lokalizaci. Menší defekty (zejména muskulární) se asi v 50% případů spontánně uzavírají v průběhu prvního roku života, stav se proto sleduje a operace odkládá. Velké defekty membranózního septa se řeší chirurgicky. Drobné defekty produkují šelest a nemusí mít hemodynamický význam (Rogerova choroba).

Kompletní AV kanál je těžká srdeční vada, kde defekt s. primi je spojen s defektem membranózního mezikomorového septa. Chlopně jsou malformované, ve vyvinutém případě je přítomno pět cípů chlopně na okrajích defektu.

Obrázky

Defekt mezikomorového septa:
Defekt mezikomorového septa, Makro, pitva (71506)

6.2.1.6  Další vrozené srdeční vady

Úvod:

Srdečních vad je celá řada; mnohé komplikované srdeční vady mají specifické názvy (dvouvýtoková pravá komora, dvouvýtoková levá komora). Dále sem patří i malformace chlopní a malformace koronárních arterií.

6.2.1.6.1  Odstup koronární arterie z a. pulmonalis

(Levá) koronární arterie odstupuje z a. pulmonalis. To vede k těžké ischemii myokardu (anginózní bolesti), infarktu a srdečnímu selhání.

Klinicky dítě v ischemických epizodách trpí anginózními bolestmi s křikem; EKG prokáže změny typické pro ischemii včetně Q vlny.

Při včasné diagnóze se vada dá chirurgicky řešit.

6.2.1.7  Léčba srdečních vad

Klinické znaky:

Nejúčinnější je chirurgická léčba, pokud možno s korekcí vady. Pro uzávěry defektů se používají protézy, pro náhradu chlopní existuje řada typů umělých chlopní.

Zpravidla je snaha po co nejčasnější korekci vady.

Umělé materiály mohou vyvolávat další komplikace (hemolýza při rozbíjení erytrocytů umělou chlopní, bakteriální endokarditis a trombózy, poškození a selhání protézy a další).

Obrázky

Dříve používaná kuličková protéza (kulička se pohybovala v kleci z nerezového materiálu); vzdor snaze po maximální odolnosti materiálu kuličky (speciální plast) po čase docházelo k degradaci materiálu. Zde je řez kuličkou po osmi letech provozu:
Dříve používaná kuličková protéza (kulička se pohybovala v kleci z nerezového materiálu); vzdor snaze po maximální odolnosti materiálu kuličky (speciální plast) po čase docházelo k degradaci materiálu. Zde je řez kuličkou po osmi letech provozu, Makro (71507)

Protéza mitrální chlopně:
Protéza mitrální chlopně, Makro, pitva (71508)

Disková protéza mitrální chlopně (disk se pohybuje v ocelové kleci):
Disková protéza mitrální chlopně (disk se pohybuje v ocelové kleci), Makro, pitva (71509)

Umělá mitrální chlopeň:
Umělá mitrální chlopeň, Makro, pitva (74448)

Umělá mitrální chlopeň, Makro, pitva (74449)

Trombóza umělé mitrální chlopně:
Trombóza umělé mitrální chlopně, Makro, pitva (71510)

Záplata srdeční stěny:
Záplata srdeční stěny, Makro, pitva (71511)

Stav po operaci Fallotovy tetralogie, dacronová záplata:
Stav po operaci Fallotovy tetralogie, dacronová záplata, Makro, pitva (71512)

Biologická umělá chlopeň aorty:
Umělá biologická chlopeň aorty, Makro, pitva (74341)

Umělá biologická chlopeň aorty, Makro, pitva (74342)

6.2.2  Ischemická choroba srdeční

Úvod:

Příčinou ischemie srdeční je v naprosté většině případů atheroskleróza. Ostatní procesy (cévní anomálie, vaskulitidy atd.) nebereme v této kapitole v úvahu. S postupujícími atherosklerotickými změnami koronárních arterií se rozvíjejí i ischemické změny na srdeční svalovině.

Klasifikace:

Ischemie srdeční se klasifikuje podle lokalizace, stupně poškození atd.; zejména však podle průběhu na

  • akutní ischemii (infarkt; náhlá smrt, arytmie)
  • chronickou ischemii (fibróza myokardu; angina pectoris, srdeční selhání)

Topograficky je ischemie v oblasti povodí postižené tepny. Cévní zásobení je relativně variabilní. U asi 80% populace je dominantní pravá koronární arterie, která zásobuje pravou komoru, zadní část septa a zadní stěnu levé komory srdeční. U části populace je poměr (vzhledem k objemu zásobené svaloviny) vyrovnaný nebo má převahu levá koronární arterie.

Při postižení pravé koronární arterie tedy dochází k infarktu zadní části septa a zadní stěny levé komory (infarkty pravé komory se klinicky příliš neuplatňují). Při postižení ramus descendens levé koronární arterie dochází k infarktu přední stěny a přední části mezikomorového septa, při postižení r. circumflexus je postižena laterální oblast levé komory.

Pokud dochází k postupnému vývoji ischemie, mají čas se vytvořit kolaterály a následky uzávěru cévy pak nejsou tak devastující, jako pokud dojde k ischemii náhle.

6.2.2.1  Infarkt myokardu

Úvod:

Následek aktutní ischemie myokardu s nekrózou svalových vláken různého rozsahu. Nekróza je ireversibilní (srdeční buňky neregerují) a pokud pacient přežívá, hojí se jizvou.

K ireversibilní nekróze buněk dochází po 30 minutách kompletní ischemie. Včasná terapie zaměřená na zprůchodnění postižené cévy může vést k značnému omezení rozsahu infarktového ložiska.

Klinické znaky:

  • náhlá, silná bolest na hrudi
  • bolest se projikuje do levé horní končetiny i jinam
  • doprovázena bývá cyanózou, pocením, rychlým, mělkým pulsem, dypnoí
  • EKG změny
  • laboratorní změny (průkaz intracelulárních proteinů, které se dostávají ven z nekrotických buněk: CK, troponin)

Obrázky

Hypertrofie levé komory srdeční s čerstvým infarktem myokardu:
Hypertrofie levé komory srdeční s čerstvým infarktem myokardu, Makro, pitva (71513)

Časný infarkt a fibróza srdečního svalu:
Časný infarkt a fibróza srdečního svalu, Makro, pitva (71514)

Infarkt myokardu, maximum subendokardiálně:
Infarkt myokardu, maximum subendokardiálně, Makro, pitva (71515)

Starý a čerstvý infarkt myokardu:
Starý a čerstvý infarkt myokardu, Makro, pitva (71516)

Ruptura srdeční stěny po infarktu:
Ruptura srdeční stěny po infarktu, Makro, pitva (71517)

Ruptura srdeční stěny po infarktu, Makro, pitva (71518)

Ruptura srdeční stěny po infarktu, Makro, pitva (71519)

Infarkt myokardu s rupturou septa:
Infarkt myokardu s rupturou septa, Makro, pitva (71520)

Jiný případ ruptury septa při infarktu myokardu:
Infarkt, ruptura mezikomorového septa, Makro, pitva (71986)

Infarkt, ruptura mezikomorového septa, Makro, pitva (71984)

Infarkt, ruptura mezikomorového septa, Makro, pitva (71985)

Infarkt, ruptura mezikomorového septa, Makro, pitva (71987)

Jizva po infarktu myokardu:
Jizva po infarktu myokardu, Makro, pitva (71521)

Jizva po infarktu myokardu, Makro, pitva (71522)

Rozsáhlý infarkt přední stěny levé komory a mezikomorového septa, postihující střední a apikální část komory; MR a MR video zachycující sníženou motilitu (akinezu) infarktové oblasti:
Infarkt myokardu, MR, Rtg (73015)

Infarkt myokardu, MR video, Ultrazvuk, video (73013)

Infarkt myokardu, MR, Rtg (73016)

Infarkt myokardu, MR video, Ultrazvuk, video (73014)

Infarkt myokardu, MR, Rtg (73017)

Infarkt myokardu, MR, Rtg (73018)

Infarkt myokardu, MR, Rtg (73019)

Infarkt papilárního svalu s rupturou:
Infarkt papilárního svalu s rupturou, Makro, pitva (71523)

Infarkt s nástěnnou trombózou:
Infarkt s nástěnnou trombózou, Makro, pitva (71524)

Infarkt s nástěnnou trombózou, Makro, pitva (71525)

Infarkt myokardu s aneurysmatickým vyklenutím stěny a nástěnnou trombózou:
Aneurysma srdeční po infarktu s nástěnným trombem, Makro, pitva (71195)

Infarkt myokardu, vyšetření magnetickou resonancí:
Srdeční infarkt, dvoudutinová projekce, MR kontrast, Rtg (73454)

Srdeční infarkt, čtyřdutinová projekce, MR kontrast, Rtg (73455)

Srdeční infarkt, výtokový trakt levé komory, MR kontrast, Rtg (73456)

Srdeční infarkt, hrot s trombem, MR kontrast, Rtg (73457)

Subendokardiální srdeční infarkt, MR kontrast, Rtg (73458)

Chronická ischemická choroba, stav po infarktu s aneurysmatem, stav po resekci aneurysmatu, našití by-passu, implantaci kardiostimulátoru, implantaci umělé aortální chlopně. Pacient umírá na rozsáhlý infarkt myokardu. Video dále zachycuje nefrosklerózu s jizvami po infarktech ledviny:
Umělá chlopeň, infarkt, Video (74062)

Histologie:

Typické histologické změny při infarktu myokardu jsou histologicky patrné až po 24 hodinách (časnější průkaz je sice možný, vyžaduje však speciální metody, odběr čerstvé tkáně atd., což je možné pouze v experimentu).

Histologické změny jsou charakterizované zprvu lehkým edémem a separací vláken, zmnoženými intravaskulárně uloženými neutrofily, které postupně prostupují do intersticia. Po 24 hodinách jsou již změny typické: nekróza se zvýšenou eosinofilií, ztráta jader a posléze i příčného žíhání, prostoupení tkáně neutrofily, překrvení až prokrvácení na periferii. Makroskopicky je postižená tkáň jílovitě žlutá, místy prokrvácená.

Od třetího do 10 dne se nekrotická vlákna rozpadají, zmnožují se makrofágy a neutrofilů postupně ubývá. Tvoří se granulační tkáň.

Po desátém dni je vytvořena granulační tkáň s fibroblasty. Celularita postupně klesá, vazivo vyzrává, tvoří se jizva. Makroskopicky je oblast infarktu šedá, stěna může být ztenčená.

Po dvou měsících je oblast nekrózy tvořena vyzrálou jizvou.

Obrázky

Velmi čerstvý infarkt myokardu, projevující se fokální leukostázou:
Čerstvý infarkt myokardu s leukostázou, HE 100x (72028)

Infarkt myokardu:
Infarkt myokardu, HE 20x (70118)

Infarkt myokardu, HE 40x (70119)

Nekrotická svalovina, místy prostoupená rozpadajícími se neutrofily:
Infarkt myokardu, HE 40x (70120)

Infarkt myokardu v terénu fibrózy:
Infarkt myokardu, HE 10x (71415)

Infarkt myokardu, HE 20x (71416)

Infarkt myokardu, HE 40x (71417)

Infarkt myokardu a nástěnná trombóza:
Infarkt myokardu s nástěnnou organizující se trombózou, HE 40x (71251)

Lamelární infarkt myokardu stěny levé komory (by-pass, transplantace chlopně):
Laminární infarkt myokardu, HE 40x (74146)

6.2.2.1.1  Komplikace infarktu myokardu

náhlý uzávěr při malém postižení srdeční svaloviny: infarkt, hrozí i ruptura srdeční (není hypertrofie, zbytek svaloviny je funkční a je schopen vyvinout vysoký systolický tlak)

postižení papilárního svalu s rupturou (na rozdíl od endokarditidy se trhá svalovina, ne šlašinky); ruptura vede k náhlé insuficienci mitrální chlopně

ruptura mezikomorového septa s rychlým kombinovaným komorovým selháním

rozvoj aneurysmatu stěny s přetížením komory a s hrozbou ruptury, trombózou (s embolizacemi; jinak ale trombóza aneurysmatu nepříznivé hemodynamické účinky aneurysmatu tlumí); aneurysma mezikomorového septa brání plnění pravé komory (Bernheimův syndrom)

fatální arytmie pokud infarkt postihne též převodní systém (septum)

endokardiální trombóza s trombembolizacemi do koronárních arterií (další infarkt), mozkových tepen (infarkt mozku), mesenterických arterií s často infaustním infarktem střeva, do dolních končetin s přetížením levé komory, do sleziny nebo ledvin (zde je klinický význam zpravidla malý).

perikarditis (časná i pozdní), klinicky menší význam, lze auskultovat

srdeční selhání

trombózy dolních končetin

6.2.2.2  Chronická ischemie myokardu

Úvod:

Při chronické ischemické chorobě srdeční dochází k postupnému zániku svalových vláken a jejich náhradě vazivovou tkání. Koronární arterie jsou různým způsobem stenotické.

Klinické znaky:

  • zpravidla doprovázena hypertrofií a někdy i dilatací srdečního svalu levé komory
  • bývají ponámahové a později i klidové záchvaty anginózních bolestí na hrudníku
  • tak jako u infarktu myokardu však existují i klinicky němé formy
  • terapeuticky se uplatňují balonové dilatace stenotických cév nebo přemostění stenotických úseků venozními štěpy

Histologie:

Chronická ischemie myokardu se projevuje disperzní fibrózou. Zpravidla jsou ve svalových buňkách též známky hypertrofie (zvětšená jádra svalových buněk). Vazivo je zmnožené zejména perivaskulárně. Často bývají ve vazivu četnější cévy.

Podle rozsahu fibrózy je ovlivněna srdeční činnost.

Fibróza srdeční může vzniknout i po jiných chorobách (například virové myokarditidě, difterii aj.).

6.2.3  Hypertenzní choroba srdeční

Úvod:

Hypertenzní choroba již byla popsána dříve. Zde se budeme zabývat vlivem hypertenze na srdeční sval.

Systémová hypertenze vede k hypertrofii svaloviny levé komory. Rozsah hypertrofie záleží na stupni hypertenze a délce trvání.

Klinické znaky:

  • stěna levé komory je ztluštělá nad 10 mm (může dosahovat i 20 mm a váha srdce 500 g)
  • stěna je tuhá, což může bránit plnění komory pri diastole
  • těžká hypertrofie levé komory může vést k relativní insuficienci chlopně

Obrázky

Hypertrofie levé komory, řez napříč komorami:
Hypertrofie levé komory, řez napříč komorami, Makro, pitva (71541)

Hypertrofie levé komory:
Hypertrofie levé komory, Makro, pitva (71542)

Histologie:

Svalová vlákna jsou ztluštělá, jádra jsou zvětšená, hranatého tvaru. Často bývá doprovodná fibróza (hypertrofický myokard je náchylný k ischemii).

6.2.4  Plicní hypertenze, cor pulmonale

Etiologie:

  • postižení plicního parenchymu
    • chronická obstrukční bronchopulmonální choroba
    • intersticiální plicní fibróza
    • cystická fibróza, bronchiektasie
    • pneumokonióza
  • postižení plicních cév
    • opakovaná plicní embolizace
    • primární plicní hypertenze
    • některé formy vaskulitid postihující plíce
  • postižení hrudníku
    • snížení pohyblivosti hrudní stěny (cor kyphoscolioticorum)
    • těžká obesita
  • poruchy vyvolávající plicní arteriální vasokonstrikce
    • metabolická acidóza, hypoxemie, pobyt ve výškách atd.

Akutní cor pulmonale vzniká po plicní thrombembolizaci. Náhlá zátěž vyvolá tlakové přetížení pravé komory, které může vést k selhání srdečnímu a rychlé smrti. Jako komplikace tohoto stavu se někdy objeví paradoxní embolizace, kdy vlivem změny tlakových poměrů se otevírá neuzavřené foramen ovale a emboly se tak zkratem dostávají do velkého oběhu.

Chronické cor pulmonale vzniká z výše uvedených příčin. Stěna pravé komory přesahuje 3 mm. Příslušné změny jsou i na EKG (včetně známek doprovodné hypertrofie pravé síně) a průkazné jsou i zobrazovací metody a další vyšetření. U těžkých forem se na endotelu a. pulmonalis mohou objevovat známky počínající atherosklerózy. U vrozených srdečních vad dochází k dalším komplikacím. Přetížená pravá komora má sklon k selhávání a pokud se nepodaří odstranit vyvolávající příčinu, má fatální následky. I když se příčinu odstranit podaří, změny na srdci přetrvávají.

Obrázky

Cor pulmonale:
Cor pulmonale, Makro, pitva (71543)

Hypertrofie pravé komory, cor pulmonale:
Hypertrofie pravé komory, cor pulmonale, Makro, pitva (71544)

Dlouhodobá plicní hypertenze při mitrální stenóze, na plicní arterii se rozvíjejí atherosklerotické změny (histologie, HE):
Atherosklerotické změny na plicní arterii při plicní hypertensi, HE 40x (73036)

Cor pulmonale jako následek opakované embolizace do větví plicní arterie. Video napřed ukazuje příčný řez srdcem počínaje hrotem. Pravá komora (na videu vlevo) je výrazně dilatovaná a svalovina je zesílená (na cca 7 mm). Levá komora je normální velikosti (a zde se jeví jako menší). Další část videa zachycuje zbytky organizovaného thrombu na endotelu plicní arterie (a pak i její menší větve).
Cor pulmonale, video, Video (73930)

6.2.5  Chlopenní vady srdeční

Úvod:

Změny na chlopních mohou mít charakter stenózy, insuficience nebo obojí. Může se jednat o změny vrozené (při vrozených srdečních vadách) nebo získané (revmatismus, akutní endokarditis, degenerativní změny při atheroskleróze). Někdy se mohou příčiny kombinovat: vrozená změna aortální chlopně, kdy nedojde k separaci některé chlopně a vzniká bikuspidální aortální chlopeň, vede k daleko výraznějšímu provoznímu postižení chlopně a degenerativní změny se objevují časně.

Etiologie:

  • endokarditis (akutní, chronická, zejména revmatická)
    Mluvíme-li o endokarditidě, máme zpravidla na mysli postižení chlopní
  • senilní degenerativní změny (kalcifikující aortální stenóza)
  • degenerace kongenitálně změněné chlopně
  • infekční endokarditis (akutní a subakutní endokarditis)
  • prolaps mitrální chlopně
  • relativní insuficience při hypertrofii myokardu
  • ruptura šlašinky nebo papilárního svalu
  • fenestrace chlopní (zpravidla nejsou klinicky významné)
  • a některé další

Klinické znaky:

  • klinické projevy, výsledky auskultace a zobrazovacích metod vyplývají z logiky anatomických poměrů

Makroskopický nález:

  • srdeční ústí je při stenóze zúžené, někdy i velmi výrazně
  • chlopeň je svraštělá, do různé míry (dle etiologie) kalcifikovaná
  • srdeční oddíly před stenózou jsou hypertrofické a ev. dilatované
  • komory za insuficientní mitrální nebo trikuspidální chlopní hypertrofují
  • bývá zvýšená frekvence akutní endokarditidy
  • terapie: náhrada chlopně

Obrázky

Fenestrace aortální chlopně:
Fenestrace aortální chlopně, Makro, pitva (71545)

Bikuspidální aortální chlopeň:
Bikuspidální aortální chlopeň, Makro, pitva (71546)

Aneurysma mitrální chlopně:
Aneurysma mitrální chlopně, Makro, pitva (71547)

Umělá srdeční chlopeň, CT:
Umělá aortální chlopeň, CT axiálně, Rtg (73588)

6.2.5.1  Mitrální stenóza

Etiologie:

  • zpravidla postrevmatická stenóza

Klinické znaky:

  • výrazná dilatace levé síně (prokazatelná rtg)
  • téměř vždy je fibrilace síní (+ arytmie)
  • endokardiální tromby v síni; systémové embolizace
  • plicní městnání (induratio rubra pulmonum, sputum croceum)
  • přenos zátěže na pravou komoru, městnavé srdeční selhání při dekompenzaci
  • levá komora je obvyklé velikosti
  • špatně se snáší fyzická zátěž, zvýšení krevního tlaku atd. při zátěži není adekvátní
6.2.5.2  Mitrální insuficience

Etiologie:

  • postrevmatická stenóza
  • akutní endokarditis a stav po akutní endokarditidě
  • prolaps mitrální chlopně
  • ruptura papilárního svalu nebo šlašinky
  • fibróza papilárního svalu
  • relativní insuficience při hypertrofii levé komory

Klinické znaky:

  • v kombinaci se stenózou nebo samostatně
  • dilatace levé síně (podle stupně insuficience)
  • endokardiální tromby v síni; systémové embolizace
  • plicní městnání (induratio rubra pulmonum, sputum croceum)
  • levá komora je hypertrofická
6.2.5.3  Aortální stenóza

Etiologie:

  • postrevmatická stenóza
  • senilní kalcifikující aortální stenóza
  • degenerativní změny a kalcifikace kongenitálně malformované chlopně

Klinické znaky:

  • výrazná hypertrofie levé komory
  • možná koronární ischemie při sníženém tlaku v aortě
  • při stabilizované stenóze může kompenzační hypertrofie vydržet roky, nicméně hrozí srdeční selhání
  • nebezpečí náhlé smrti, zejména při námaze (bez známek srdečního selhávání)

Obrázky

Stenóza aorty s kalcifikacemi:
Stenóza aorty s kalcifikacemi, Makro, pitva (71550)

6.2.5.4  Aortální insuficience

Etiologie:

  • akutní endokarditis a stav po akutní endokarditidě
  • relativní insuficience při hypertrofii levé komory
  • dilatace aorty (syfilis, Marfanův syndrom aj.)

Klinické znaky:

  • hypertrofie levé komory
  • vysoké aortální pulsní vlny (vyvolávají až pohyby hlavy)
  • srdeční selhání nastává pozdě
  • nebezpečí náhlé smrti, zejména při námaze (bez známek srdečního selhávání)

Aortální stenóza a insuficience se často vyskytují společně.

6.2.5.5  Trikuspidální chlopeň, pulmonální chlopeň

Postižení trikuspidální chlopně je vzácné. Vyskytuje se jednak relativní insuficience při dilatace selhávajícího srdce a dále asi u poloviny pacientů s karcinoidovým syndromem.

Karcinoidový syndrom nastává u pacientů s karcinoidem mimo portální povodí (plíce, ovarium) nebo u maligního karcinoidu metastazujícího do jater. Změny mohou postihnout i chlopeň pulmonální.

Trikuspidální chlopeň je ztluštělá, s depozity mukopolysacharidů. Karcinoid plic může vyvolat obdobné změny na mitrální chlopni.

Mezi kongenitální malformace trikuspidální chlopně patří Ebsteinova malformace (posun trikuspidální chlopně dolů do komory).

Trikuspidální chlopeň může být postižena i v rámci akutní bakteriální endokarditidy.

Obrázky

Fibróza trikuspidální chlopně, karcinoidový syndrom:
Fibróza trikuspidální chlopně, karcinoidový syndrom, Makro, pitva (71551)

Fibróza pulmonální chlopně, karcinoidový syndrom:
Fibróza pulmonální chlopně, karcinoidový syndrom, Makro, pitva (71552)

Ebsteinova malformace:
Ebsteinova malformace, Makro, pitva (71553)

Perforace trikuspidální chlopně a septické vegetace při bakteriální endokarditidě:
Perforace trikuspidální chlopně a septické vegetace při bakteriální endokarditidě, Makro, pitva (71554)

6.2.5.6  Akutní a chronický revmatismus, revmatická horečka

Úvod:

Jedná se o autoimunitní reakci vyvolanou u citlivých osob streptokokovou infekcí (angína). Reakce má akutní a chronickou fázi a vede k postižení řady orgánů. Její výskyt v dnešní době klesá.

Etiologie:

  • automimunitní hypersenzitivní reakce spuštěna infekcí streptokoky skupiny A (pharyngitis)
  • přesný mechanismus není znám, pravděpodobně se jedná o zkříženou reakci danou podobností antigenů tkáňových a antigenů streptokokka
  • vyvíjí se asi u 3% pacientů se streptokokkovou infekcí
  • akutní fáze je charakterizována alterací tkání (fibrinoidní nekróza), chronická fáze je reparativní proces, patologicky se uplatňující na srdečních chlopních

Klinické znaky:

  • začátek je dva až čtyři týdny po infekci streptokokkem
  • migrující polyarthritis ve velkých kloubech
  • pancarditis:
    • endokarditis
    • myokarditis
    • perikarditis
  • erythema marginatum (kožní eflorescence)
  • chorea
  • a další příznaky
  • citlivost na streptokokky zůstává, s opakovanou infekcí se akutní revmatismus opakuje
  • chronické změny se týkají endokarditického postižení srdečních chlopní (zejm. mitralis) a projeví se po desítkách let

Obrázky

Chronická revmatická endokarditis se ztluštěním mitrální chlopně:
Chronická revmatická endokarditis se ztluštěním mitrální chlopně, Makro, pitva (71555)

Revmatická endokarditis mitrální chlopně:
Revmatická endokarditis mitrální chlopně, Makro, pitva (71556)

Revmatická endokarditis mitrální chlopně, Makro, pitva (71557)

Revmatická endokarditis mitrální chlopně s fuzí šlašinek:
Revmatická endokarditis mitrální chlopně s fuzí šlašinek, Makro, pitva (71558)

Chronická postrevmatická stenóza a insuficience aortální chlopně:
Chronická postrevmatická stenóza a insuficience aortální chlopně, Makro, pitva (71559)

Histologie:

Typickým znakem akutní fáze jsou drobné granulomy kolem drobných ložisek fibrinoidní nekrózy — tzv. Aschoffova tělíska. Skládají se z větších makrofágů se širokou cytoplasmou (Aničkovovy buňky). Později se léze hojí fibrózou. V myokardu tak vznikají drobné jizvičky různého rozsahu, na perikardu mohou vzniknout ohraničené srůsty, v chlopních se však tvoří granulační tkáň, což vede k vaskularizaci chlopně. Organizace granulační tkáně fibrózou (a depozity kalcia) vede k deformaci chlopně, což se projeví stenózou a často též nedomykavostí.

Na kloubech se akutní revmatismus projeví sterilní synovitidou s výpotkem, a smíšeným zánětlivým exsudátem. Akutní arthritis se hojí bez dalších následků.

6.2.5.7  Kalcifikující aortální stenóza

Klinické znaky:

  • častá; v západních zemích dnes častější než revmatické poškození aortální chlopně
  • postihuje osoby vyššího věku (opotřebení chlopně) — 80 let
  • postupně se zvyšuje tlakový gradient chlopně, komorový tlak přes 200 mm Hg
  • průsvit je redukovaný (z normálních 4 cm2 na 0.5 – 1 cm2)
  • hypertrofie s ischemií (nízký tlak v aortě)
  • anginózní bolesti, srdeční synkopy, smrt
  • u symptomatických pacientů je nutná náhrada chlopně, asymptomatičtí pacienti léčbu nevyžadují

Obrázky

Degenerativní kalcifikace aortální chlopně s drobnou fenestrací:
Degenerativní kalcifikace aortální chlopně s drobnou fenestrací, Makro, pitva (71560)

Kalcifikace aortální chlopně:
Kalcifikace aortální chlopně, Makro, pitva (71561)

Rozsáhlé kalcifikace aortální chlopně:
Rozsáhlé kalcifikace aortální chlopně, Makro, pitva (71562)

6.2.5.8  Degenerativní změny kongenitálně malformované chlopně

Postihuje chlopně, kde nedošlo k rozdělení na jednotlivé lunuly. Obraz je obdobný jako u kalcifikující aortální stenózy, ale změny nastávají dříve: u bikuspidální chlopně před 60 rokem, u monokuspidální chlopně kolem 40 roku života.

6.2.5.9  Myxoidní degenerace mitrální chlopně s prolapsem

Klinické znaky:

  • poměrně častá choroba (3% dospělé populace v západních zemích)
  • echokardiografický obraz je typický
  • auskultačně se ozývá cvaknutí ve střední části systoly, kdy se napne cíp mitrální chlopně plachtovitě vyklenutý do levé předsíně a vzhledem k insuficienci je přítomen i systolický šelest
  • většinou je průběh asymptmatický, ale může se komplikovat (insuficience chlopně, bakteriální endokarditis, trombóza a trombembolie, arytmie
  • terapie: chirurgická
6.2.5.10  Marantická endokarditis

Trombotické sterilní vegetace na chlopních u pacientů v těžkém stavu (tumory, sepse). Stav se může komplikovat thrombembolizací.

Obrázky

Marantická (agonální) vegetace:
Marantická (agonální) vegetace, Makro, pitva (71567)

6.2.5.11  Infekční endokarditis

Úvod:

Jedná se v prvé řadě o postižení chlopní, možné současné postižení endokardu mimo chlopně není významné. Onemocnění je charakteristické těžkým stavem pacienta se sepsí, destrukcí chlopní a septickými emboly.

6.2.5.11.1  Akutní bakteriální endokarditis

Klinické znaky:

  • pyogenní bakterie, typicky Staphylococcus aureus, ale též jiné
  • predispozice:
    • poškození chlopně (např. při vrozených srdečních vadách, myxomatózní mitrální chlopeň, bikuspidální aortální chlopeň, umělé chlopně)
    • sepse, úrazy atd.
    • i.v. narkomani
    • imunodeficientní stavy, diabetes, alkoholismus
    • srdeční katetry
  • horečky, septický stav
  • někdy však jen vyčerpání, ztráta váhy, celkové příznaky odpovídají chřipce
  • šelest při destrukci chlopně
  • glomerulonefritis
  • petechie
  • septické emboly
  • srdeční selhání
  • pozitivní kultivace z krve
  • pozitivní nález při zobrazovacích metodách (echokardiografie)
  • terapie: vysoké dávky antibiotik; ne vždy úspěšná, i u vyléčených případů je často chlopeň poškozena

Makroskopický nález:

  • vegetace na chlopních
  • distální septické embolizace
  • destrukce chlopně s fenestracemi
  • utržení chlopně v oblasti chordae tendinae (s akutní insuficiencí)

Obrázky

Akutní bakteriální endokarditis:
Akutní bakteriální endokarditis, Makro, pitva (71568)

Jiný případ:
Akutní bakteriální endokarditis, Makro, pitva (71569)

Akutní bakteriální endokarditis s rozsáhlými chlopenními vegetacemi:
Akutní bakteriální endokarditis s rozsáhlými chlopenními vegetacemi, Makro, pitva (71570)

Bakteriální endokarditis s rozsáhlou destrukcí chlopně:
Bakteriální endokarditis s rozsáhlou destrukcí chlopně, Makro, pitva (71571)

Akutní endokarditis:
Endokarditis, Makro, pitva (70968)

Akutní endokarditis, video:
Endocarditis, Video (74303)

Histologie:

Vegetace obsahují velké množství bakterií (nebo jiného vyvolávajícího agens). Septické trombemboly vyvolají nekrózu prostoupenou neutrofily a příslušným vyvolávajícím agens (kokky).

6.2.5.11.2  Subakutní endokarditis

Klinické znaky:

  • méně virulentní agens, nejspíše Streptococcus viridans, ale i jiné
  • predispozice jsou podobné jako u akutní endokarditidy
  • vyčerpání, ztráta váhy, celkové příznaky odpovídají chřipce
  • glomerulonefritis
  • petechie
  • aseptické emboly
  • pozitivní kultivace z krve
  • pozitivní nález při zobrazovacích metodách (echokardiografie)
  • terapie: vysoké dávky antibiotik

Makroskopický nález:

  • vegetace na chlopních, často s tvorbou granulační tkáně
  • distální embolizace, bez vývoje sekundárních abscesů
  • destrukce chlopně s fenestracemi

Histologie:

Podobná jako u akutní endokarditidy.

Obrázky

Verukózní endokarditis mitrální chlopně:
Verukózní endokarditis mitrální chlopně, Makro, pitva (71574)

6.2.5.11.3  Endokarditis při systémovém erythematodu (Libman Sacks)

Klinické znaky:

Součástí systémového erythematodu bývá poměrně často verukózní endokarditis. Z klinického hlediska je však méně významná než postižení jiných orgánů; hojí se bez chlopenních defektů.

Makroskopický nález:

Postižena je mitrální chlopeň, vzácně též chlopeň aortální. Připomíná revmatickou endokarditis. Vegetace jsou menší a pevnější než u bakteriální endokarditidy, k destrukci chlopně nedochází.

Obrázky

Endokarditis Libman Sacks mitrální chlopně:
Endokarditis Libman Sacks mitrální chlopně, Makro, pitva (71575)

6.2.6  Kardiomyopatie

Úvod:

Kardiomyopatie jsou choroby, jejichž podkladem je primárně porucha myokardu samotného. Sekundární poruchy (ischemie aj.) do této skupiny nepatří.

Klasifikace:

  • kardiomyopatie s dilatací
  • hypertrofická kardiomyopatie
  • restrikční kardiomyopatie
6.2.6.1  Kardiomyopatie s dilatací srdce

Úvod:

Kardiomyopatie charakterizovaná poruchou kontraktility, hypertrofií a zejména dilatací komor.

Etiologie:

  • infekce (viry, chlamydie, bakterie atd.)
  • jedy (alkohol, katecholaminy, cyklofosfamid, oxid uhelnatý aj.)
  • metabolické choroby (hyper- a hypothyreóza, hyper- a hypokalémie, hemochromatóza aj.)
  • neuromuskulární choroby (svalové dystrofie, Friedreichova ataxie aj.)
  • střádací metabolická onemocnění (amyloidóza, glykogenózy)
  • infiltrace myokardu (leukemie, lymfom, karcinóza, postiradiační fibróza)
  • myokarditis
  • rejekce transplantátu

Klinické znaky:

  • věk: kdykoliv, typicky mezi 20 až 50 rokem věku, ale i děti
  • chronické selhávání srdeční, postupně narůstající (postižení nesnesou zátěž)
  • ejekční frakce klesá pod 25%
  • relativní insuficience chlopní, šelesty
  • srdce je zvětšené, kulovité
  • smrt po 2 – 5 let
  • terapie: transplantace srdce

Makroskopický nález:

Srdce je celkově zvětšené, nejen levá komora. Komory jsou dilatované, ale stěna levé komory nemusí být ztluštělá (vzhledem k dilataci). Někdy jsou přítomny i nástěnné thromby (nebezpečí thrombembolizace), kromě toho jsou komory zpravidla vyplněny postmrtnými koaguly. Koronární arterie nemusí vykazovat změny (toto onemocnění nemá ke koronárním arteriím vztah).

Histologie:

Histologie je nepříznačná. Může být přítomna fibróza myokardu. Pokud je příčinou dilatace a selhání srdečního myokarditida (zejm. virová), pak budou přítomny lymfocytární infiltráty a ev. i drobné nekrózy.

6.2.6.2  Hypertrofická (obstrukční) kardiomyopatie

Úvod:

Geneticky podmíněná porucha postihující sarkomerální proteiny svalových buněk, projevující se ztrátou pravidelného uspořádání svalových buněk myokardu (zejména oblasti septa), hypetrofií mezikomorového septa a řadou klinických problémů.

Etiologie:

Mutace v některém genu kódujícím sarkomerální proteiny.

Klinické znaky:

  • autosomálně dominantní choroba s variabilní penetrací + nové mutace
  • hypertrofie mezikomorového septa, která brání plnění komory v diastole
  • navíc též obstrukce výtokového traktu levé komory
  • systolický šelest
  • fokální ischemie mezikomorového septa
  • fibrilace síní s nástěnnou trombózou (a trombembolizacemi)
  • sklon k fatálním arytmiím, zejm. ponámahovým, a náhlé smrti (náhlá smrt mladých atletů je často způsobena touto chorobou)
  • terapie: vzhledem k variabilním projevům je různá dle příznaků:
    • septotomie, indukované infarkty septa alkoholem pokud dominují příznaky obstrukce
    • kardiostimulátory upravující směr systolické kontrakce myokardu
    • léky pro zlepšení diastolické relaxace myokardu
    • implantované defibrilátory u těch, kteří nějak přežili (zpravidla fatální) arytmii

Makroskopický nález:

  • výrazné, asymetrické ztluštění mezikomorového septa (ale ne vždy, s arytmiemi nekoreluje)

Histologie:

Nepravidelná, všesměrná orientace svalových vláken, větvení vláken, fibóza.

6.2.6.3  Restriktivní kardiomyopatie

Úvod:

Skupina srdečních poruch, kdy vázne diastolické plnění srdečních komor z důvodu zvýšené rigidity myokardu.

Pozor: nejedná se o konstriktivní perikarditis a podobné procesy, při kterých je dilatace komor omezena nějakým vnějším procesem, typicky kalcifikující perikarditidou (cor petrosum).

Endokardiální fibróza je proces neznámé etiologie, postihující endokard komor a posléze i chlopně. Onemocnění postihuje děti v tropických oblastech (Afrika).

Löfflerova endokarditis: endomyokardiální fibróza s velkými nástěnnými tromby. Onemocnění zpravidla doprovází eosinofilní leukemie (toxiny z eosinofilů postihují myokard). I toto onemocnění se nejčastěji vyskytuje v tropech.

Fibroelastóza endokardu: vyskytuje se jednak u některých vrozených srdečních vad (hypoplázie levého srdce) a také jako progresivní onemocnění, postihující především endokard levé komory. Etiologie není známa. Onemocnění progreduje ke smrti, terapeuticky se provádí balonková dilatace komor.

Primární i sekundární amyloidóza, senilní amyloidóza (isolované postižení srdečního svalu u starších osob); kromě restriktivních poruch může vyvolávat arytmie, vést k dilataci komor, napodobovat příznaky ischemických chorob a často je též asymptomatická.

6.2.7  Myokarditis

Úvod:

Zánět myokardu, nejčastěji virového původu.

Etiologie:

  • viry, zejména Coxackie A a B, dále cytomegaloviry a HIV
  • doprovodná myokarditis při virózách (chřipka)
  • paraziti: Trypanosoma (Chagasova choroba), Trichinella
  • Borrelie
  • difterická myokarditis je způsobena difterotoxinem (nekrózy)
  • AIDS (myokarditis nejasné etiologie, primární HIV myokarditis a sekundární myokarditidy pri oportunních infekcích)
  • léky
  • systémové choroby (lupus erythematodes, polymyositis)
  • revmatická horečka
  • sarkoidóza
  • odhojování po srdeční transplantaci aj.
  • hypersensitivní myokarditis
  • myokarditis při sepsi

Etiologie:

  • projevy jsou různé, od asymptomatických až po srdeční selhání, arytmie a náhlou smrt
  • i asymptomatická myokarditis se projeví za zvýšené námahy (tělesná aktivita + chřipka)
  • námaha může zhoršit nejen klinický stav, ale i provokovat poškození myokardu
  • vyčerpání, palpitace, dyspnoe + u sekundárních myokarditid projevy základního onemocnění
  • může (po delší době) vést ke kardiomyopatii dilatačního typu

Histologie:

Lymfocytární infiltráty, někdy nekrózy (zpravidla malé), hojící se fibrózou svalu.

U hypersensitivní formy jsou přítomy četné neutrofily, u obrovskobuněčné formy jsou přítomny obrovské buňky (histiocyty a svalové buňky).

U parazitárních myokarditid se prokáže etiologické agens (trichinella, trypanosoma).

Při sepsi může být sekundárně postižený i myokard (abscesy různé velikosti, septické embolizace).

Obrázky

Myokard při sepsi (hnisavá pyelonefritis):
Pyelonefritis, sepse, myokard, HE 40x (72557)

Myokarditis při mykotické sepsi:
Hluboká mykóza, myokard, Grocott 40x (70652)

Jiný případ myokarditidy při mykotické sepsi:
Mykotická myokarditis, HE 40x (74258)

6.2.8  Poruchy srdečního rytmu

Úvod:

Arytmie jsou především klinickou záležitostí. Morfologicky mohou být arytmie komplikovány tvorbou trombů na endokardu (zejména při fibrilaci síní). Dále bývají terapeuticky zaváděny pacemakery, se kterými je spojena další patologie: cizí těleso (elektroda) v myokardu může perforovat srdeční stěnu, může se na ní tvořit trombus, rána po implantaci kardiostimulátoru může hnisat a podobně.

Obrázky

Místo, kde elektroda pacemakeru perforovala stěnu pravé komory:
Místo, kde elektroda pacemakeru perforovala stěnu pravé komory, Makro, pitva (71583)

Elektroda kardiostimulátoru, pravá předsíň a komora:
Elektroda kardiostimulátoru, pravá předsíň a komora, Makro, pitva (71582)

6.2.9  Patologie perikardu

6.2.9.1  Tekutina v perikardiální dutině

Serózní výpotek v perikardiální dutině může být klinicky němý; pokud narůstá pozvolna, dosáhne objemu až 500 ml. Oslabení srdečních ozev, snížené EKG, rozšíření srdečního stínu jsou hlavní projevy. Příčina je různá, nejspíše serózní perikarditis, někdy se příčina nezjistí.

Při ruptuře srdce (zpravidla praská stěna levé komory při infarktu myokardu) vzniká tamponáda srdeční: komprese srdce s kompresí zejména síní a srdeční zástavou. Tato komplikace infarktu myokardu je zpravidla smrtelná.

Podobná situace může nastat po traumatické ruptuře srdeční stěny.

6.2.9.2  Perikarditis

Úvod:

Perikarditis je zánět obou listů perikardu.

Klasifikace:

  • podle rozsahu
    • fokální
    • difuzní (nejčastější)
  • podle charakteru zánětu
    • serózní
    • fibrinózní (typická)
    • hnisavá
    • hemorrhagická
  • podle etiologie
    • virová
    • bakteriální (zejména hojný fibrin je při tuberkulóze)
    • autoimunní (např. pozdní perikarditis po infarktu myokardu)
    • metabolická (uremie)
    • iritační (nepříklad sterilní perikarditis po srdeční operaci)
    • z nezjištěné příčiny (nejčastější, viry?)
  • podle průběhu
    • akutní
    • chronická

Makroskopický nález:

Při akutní fibrinózní perikarditis je povrch srdce drsný, pokrytý fibrinem. V perikardiální dutině bývá malé množství výpotku. V dalším průběhu se listy peri- a epikardu slepují, fibrin se organizuje, mění se v granulační tkáň, která vyzrává a vede ke srůstům.

Někdy nově vznikající vazivo kalcifikuje (zejména při tuberkulóze). Kalcifikáty se mohou uplatňovat jako restrikce při diastolickém plnění komor a jsou patrné na rtg snímku (pancéřové srdce).

Dále se může patologicky uplatňovat stenóza ústí velkých žil.

Histologie:

Perikard a epikard jsou pokryty vrstvou homogenního eosinofilního materiálu. Šířka vrstvy je typicky velmi nepravidelná.

Obrázky

Fibrinózní perikarditis:
Pericarditis fibrinosa, HE 40x (10626)

Fibrinózní perikarditis:
Pericarditis, HE 40x (74287)

6.2.9.3  Mesoteliom perikardu

Mesoteliom perikardu je zpravidla difuzní nádorový proces, postihující oba listy perikardu. Vyskytuje se vzácně.

Obrázky

Mesoteliom perikardu:
Mesoteliom perikardu, Makro, pitva (71597)

6.2.10  Tumory srdce

6.2.10.1  Primární tumory srdce

Klinické znaky:

  • vzácné
  • myxom
    • věk: dospělí
    • postihují nejčastěji levou předsíň
    • působí obstrukci a poruchu plnění komory
  • rhabdomyom
    • postihuje děti
    • jedná se o hamartom, častý u tuberózní sklerózy
    • působí obstrukci
  • další tumory: lipom, papilární fibroelastom, sarkom

Makroskopický nález:

Myxom může mít velikost až 10 cm, tvar je variabilní (okrouhlý, papilární); konzistence rovněž kolísá, nejčastěji je tumor měkký, světlý.

Rhabdomyomy jsou šedobělavé, měkké útvary; velikost do 3 cm

Histologie:

Myxom je tvořen hvězdicovitými nebo okrouhlými benigními buňkami, rozloženými v hojném myxoidním stromatu. Dále jsou přítomny cévy, často nepravidelného tvaru.

Rhabdomyom je tvořen velkými buňkami variabilního tvaru, často s velkými vakuolami glykogenu v cytoplasmě (pavoukovité buňky).

6.2.10.2  Sekundární tumory srdce

Agresivní maligní tumory někdy metastazují do myokardu; rovněž do srdce mohou prorůstat přímo z mediastina (infiltrace okolo velkých cév).

Nejčastěji se jedná o karcinomy plic, mammy a maligní melanom.

Myokard rovněž bývá infiltrován při generalizovaných lymfomech a leukemiích.

Metastázy vyvolávají různé typy poruch včetně komprese velkých žil. Prognóza je ovšem špatná.

Histologie:

Vzhled metastázy zpravidla vychází ze stavby výchozího tumoru.

6.2.11  Patologie srdeční transplantace

Na úspěchu srdeční transplantace má podíl správný výběr kandidátů, imunosuprese (cyklosporin A, kortikoidy) a stálé sledování opakovanými endokardiálními biopsiemi, které umožňuje včasnou diagnózu počínající rejekce.

Rejekce se projeví lymfocytárními infiltráty v srdečním svalu; později dochází k poškození srdečního svalu.

Akcelerovaná atheroskleróza koronárních arterií (patrně způsobená autoimunitním poškozením endotelu) vede k ischemii transplantátu. Diagnostika je problematická a problém se často projeví až náhlým srdečním selháním nebo náhlou smrtí (infarkty jsou klinicky němé, transplantované srdce je denervované a pacient necítí anginózní bolesti).Na začátek této stranyPokud atlas nefunguje jak má (například se neotevírají okna s obrázky), je možné, že jste se dostali do vnitřních oblastí atlasu přímým odkazem zvenčí a tak jste vynechali některé vstupní detekční procedury. Zkuste přejít na hlavní stránku atlasu: www.muni.cz/atlases