Atlas
 

Mozkové nádory   (Karel Dvořák)18  Patologie CNS

18.11  Mozkové nádory

Karel Dvořák

Úvod:

Nádory CNS lze třídit z několika hledisek. Topografický aspekt rozlišuje nádory supratentoriální, nádory oblasti incissura tentorii, nádory infratentoriální, nádory oblasti foramen magnum a nádory míchy. Topografické třídění má převážně klinický význam.

Podle histogenetického původu lze nádory CNS rozdělit na 3 velké skupiny:

Převážná část mozkových nádorů je složena z buněk podobných glii a neuronům a z buněk podobných jejich histogenetickým formám.

18.11.1  Histogeneze mozkových hemisfér

Úvod:

začíná vytvořením víceřadého neuroepitelu, který se v dalším vývoji diferencuje v radiální glii, nezralý ependym a germinativní vrstvu, uloženou nad ependymem. Buňky germinativní vrstvy jsou hustě seskupené, svým kulatým jádrem a nepatrným množstvím cytoplazmy připomínají malý lymfocyt. Neuroepitel a germinativní vrstva produkují až do konce 4. intrauterinního měsíce převážně neuroblasty, později pouze glii. Novotvořené buňky migrují podél vláken radiální glie do kortikální ploténky. Po opuštění germinativní vrstvy se neuroblasty již nedělí, pouze vyzrávají v diferencovaný neuron s početnými dendrity.

Glioblasty se dělí i mimo germinativní vrstvu. Produkují astroblasty (mají již výběžky) a oligodendroblasty. Astroblast se produkcí výběžků a cytoplazmatických gliofibril diferencuje v astrocyt. Mitotická aktivita zralého astrocytu je nízká. Druhým zdrojem astrocytů je radiální glie, která transformuje v astrocyt koncem fetálního období.

Oligodendroblast má objemnou světlou cytoplazmu bez výběžků. Dělí se a vytváří světlý oligodendrocyt s objemnou cytoplazmou, který již bez mitózy vyzrává přes středně zbarvený oligodendrocyt ve tmavý oligodendrocyt. Podle novějších studií se oligodendroblast odštěpuje od astrocytové řady na úrovni astroblastu.

Mikroglie je mezenchymálního původu. Vzniká z krevních histiocytů, které v embryonálním vývoji vstupují do kontaktu s vyvíjející se mozkovou tkání. Za zdroj některých mozkových nádorů jsou považovány skupiny nezralých buněk, které se v různém množství běžně vyskytují v okolí komor ale i v jiných částech CNS.

Histogenetická řada glie tvoří navzájem související vývojovou řadu; nepřekvapuje nás proto, že v neuroektodermálních nádorech jednoho typu se vyskytují také buňky jiného typu. Na příklad v astrocytomu mohou být buňky ependymálního typu, buňky typu oligodendroglie, případně i buňky neuronového typu.

V našem textu se přidržíme kombinovaného dělení podle histogenetického původu a histologické stavby, členící nádory do těchto skupin:

18.11.2  Nádory odvozené z histogenetické řady glie, gliomy

Úvod:

Některé gliomy jsou složeny z buněk velmi podobným normální glii (astrocytom, oligodendrogliom, ependymom). Rostou pomalu, jsou svým morfologickým charakterem benigní. Jiné gliomy vykazují buněčnou polymorfii; jsou nezralými, maligními variantami zralých nádorů a rostou destruktivně. Gliové nádory nemají žádné pouzdro, i zralé formy jsou tedy invazivní. Gliové nádory, až na mimořádné výjimky, nemetastazují mimo CNS. Mohou však tvořit implantační metastázy likvorovými cestami. Pojem benignity a malignity je u všech mozkových nádorů problematický. Růstem v uzavřené dutině lební vedou ke zvýšení intrakraniálního tlaku a k tlakovým změnám přilehlé mozkové tkáně. Prognosticky jsou tedy maligní.

18.11.2.1  Astrocytom

ve zralé variantě tvoří 25 – 30% gliomů. Vyskytuje se ve všech věkových skupinách a ve všech topografických oblastech CNS. Může být ohraničený i zcela neohraničený, většinou je tužší konzistence než okolní mozková tkáň. Barva je bělošedá nebo šedorůžová. Velikost nádorových formací je od několika cm až po rozsáhlou infiltraci větší části hemisféry. Často prorůstá komisurami do druhé poloviny mozku, ve větších tumorech mohou být pseudocysty. Hranice nádorového infiltrátu s okolím může být ostrá nebo nezřetelná, případně nádor prostupuje mozkovou tkáň difuzně.

Růst je pomalý, po operačním vyjmutí často recidivuje. Mikroskopicky je složen z astrocytů podobných normální vláknité a plazmatické astroglii, četné jsou vřetenité formy s hojnými výběžky. U dospělých roste nejčastěji v hemisférách, je málo ohraničený nebo infiltruje mozkovou tkáň difuzně. Při difuzní gliomatóze je nádorem prostoupen téměř celý mozek. Astrocytom v okolí III. komory, v chiasma a ve fasciculus opticus je častější u dětí; astrocytomy mozečku rovněž u dětí a u adolescentů. V míše je nejčastěji infiltrována cervikální oblast.

Zvláštní formy astrocytomu jsou:

Anaplastické astrocytomy vykazují mikroskopickou polymorfii a výraznou mitotickou aktivitu, mohou tvořit implantační metastázy likvorovými cestami. Konzistence je většinou měkká, kapiláry hojné. Existují méně diferencované varianty vytvářející postupnou řadu směrem k multiformnímu glioblastomu. Některé astrocytomy mohou mít značně polymorfní stavbu (astrocytomy gigantocelulární, monstrocelulární).

Astroblastom je rychleji rostoucí astrocytom složený z protáhlých buněk s výrazným angiotropismem. Výběžky nádorových buněk vytvářejí kolem cév bezbuněčné manžety.

Gemistocytární astrocytom je složen převážně z nádorových astrocytů s nápadně objemnou cytoplazmou. Topografie i klinika je však shodná se základní formou astrocytomu.

Pilocytární astrocytom je méně častá, zvláštní forma astrocytomu. Začíná v dětském věku a roste velmi pomalu; klinické projevy se mohou objevit až v dospělosti. Nachází se subependymálně v okolí III. a IV. komory, kde vytváří většinou dobře ohraničené nádory tužší konzistence. Častou lokalizací jsou oblasti s hustě seskupenými nervovými trakty (fasciculus opticus, chiasma opticum, corpus callosum, pons, mozeček), které nádor prostupuje infiltrativně, aniž příliš poškozuje průběh axonů. Může infiltrovat i rozsáhlé oblasti mozku včetně mozkových plen (gliosis cerebri diffusa). Může provázet Recklinghausenovu neurofibromatózu (centrální neurofibromatóza). Mikroskopicky je složen z unipolárních a bipolárních protáhlých buněk uspořádaných do svazků oddělených malým množstvím fibrovaskulárního stromatu. Jádra nádorových buněk se řadí paralelně a palisádovitě, podobně jako v neurilemomu. Jindy je uspořádání podobné pravidelnému astrocytomu. V některých nádorech jsou značné jaderné monstrozity a atypie, mitózy jsou však zcela výjimečné, což odpovídá pomalému růstu nádoru.

Kasuistika:

Anaplastický astrocytom
Krystyna Wolna

Anamnéza:

 • muž, 36 let
 • hyperurikémie
 • další anamnestické údaje nejsou významné

Klinické znaky:

Počátek příznaků: Parciální epileptický záchvat se senzitivní symptomatikou a následnou generalizací do grand mal.

Hospitalizace k došetření: Subjektivně neobratnost levé ruky, mimika  —  pokles levého ústního koutku, oslabení svalové síly a akrální neobratnost LHK, Dufourův příznak je pozitivní vlevo, dysdiadochokinéza vlevo.

CT a MR mozku: objemná tumorózní expanze s atypickými kalcifikacemi frontoparietálně vpravo, drobné tumorózní ložisko v oblasti pravé orbity bez klinické relevance. Mírný edém, bez přetlaku středočárových struktur.

Funkční MR mozku: vyšetření motoriky levé ruky pro lokalizaci motorického kortexu  —  aktivace přímo v rámci infiltrovaného precentrálního gyru, také v oblasti zčásti postiženého postcentrálního gyru při zadním okraji tumoru, aktivace SMA a částečně motorického kortexu vlevo v rámci funkční reorganizace.

Hematologické, biochemické a mikrobiologické vyšetření, RTG plic a sono břicha v normě.

Operace: frame less stereonavigace. Byly aplikovány elektrody na neurofysiologický monitoring a provedena kraniotomie za koronárním švem k centrální krajině. Dura byla napnutá edémem, při transdurální stimulaci byla patrná motorická aktivita obličeje, hlavy a PDK. Provedena byla dále durotomie ve ventrální části infiltrace. Kortikální stimulace s odezvou. V zóně bez odezvy byla provedena kortikotomie a v rozsahu 5×3 cm částečná resekce tumoru.

Po operaci byly opakované epileptické záchvaty, 2× generalizované, dále Jacksonské paroxyzmy vlevo. Po zvýšení dávek antiepileptik došlo k ústupu epileptických paroxysmů.

Kontrolní CT mozku: iatrogenní pneumocephalus, tumor má stacionární vzhled.

Byla zahájena terapie Temodalem (temozolomid) v kombinaci s radioterapií.

Histologie:

Astrocytom difúzní/fibrilární s přechodem do astrocytomu anaplastického, dále jsou přítomny struktury odpovídající komponentě anaplastického oligodendrogliomu.

2. čtení: smíšený gliom s převahou oligodendrogliální komponenty, gradus 2 dle WHO, s minoritní složkou anaplastického astrocytomu gradus 3. Vzhledem k proliferaci (6 – 10%) a anaplázii byl případ uzavřen jako anaplastický oligoastrocytom, gradus 3 dle WHO.

Kasuistika:

Pilocytární astrocytom
Nikola Klimešová

Klinické znaky:

 • chlapec, 2,5 roku
 • 14 dní zvracení a poruchy chůze, nestabilita, pády
 • Výsledky předoperačních vyšetření, průběh operace, výsledky:
  • CT mozku: objemný smíšený tumor střední části zadní jámy, těžký obstrukční dekompenzovaný hydrocefalus
  • MR mozku: smíšený tumor zadní jámy s převažujícím podílem cyst, dorzálně a paramediálně vlevo je solidní. Tumor je expanzivní, vyplňuje IV. komoru, obturuje Sylviův mokovod. Supratentoriální komorový systém je rozšířený, do pravé postranní komory zaveden ventrikulární katetr zevní drenáže.
  • MR páteřního kanálu: intraspinálně ani extraspinálně patologické změny neprokázány
  • Operace: ve IV. komoře objemný tumor (průměr větší než 4 cm), který vyrůstal z mozkového kmene, zejména pontu na levé straně do IV. komory. Mozečkové hemisféry byly tumorem natlačeny dorsálně a mozkový kmen ventrálně. Tumor byl chvílemi tužší, jinde zase křehké konzistence, barvy šedorůžové. Tumorózní hmoty byly vybaveny ze Sylviova mokovodu, kde zasahovaly prakticky až ke III. komoře. Dále tumor zresekován z levé strany stěny aqueduktu a postupovalo se distálně, kde vyrůstal z pontu — zde byl zresekován postupně s přestávkami dle monitorace anesteziologa pro přechodné tachykardie a mírný vzestup tlaku. Po resekci tumoru na spodině IV. komory vlevo v oblasti pontu bylo pod mikroskopem vidět, že tumor difusně do pontu přechází. Toto místo ošetřeno bipolární koagulací.
  • Pooperační MR mozku: velká pooperační pseudocysta v oblasti zadní jámy, ve střední rovině, nepravidelného tvatu, bez známek rezidua tumoru, pneumocefalus
  • Řešení obstrukčního hydrocefalu  —  III. ventrikulocisternostomie: Do pravé postranní komory zaveden rigidní endoskop, přes foramen Monroe zaveden do III. komory. Stěny postranní komory i III. komory posety drobnými světlehnědými terčíky. V místě tuber cinereum provedena fenestrace do interpedunkulární cisterny, bylo vidět volné proudění likvoru fenestrací. Provedena observace III. komory, vchod do Sylviova mokovodu volný, bez patrných tumorózních hmot. (operace provedl MUDr. Jiří Ventruba, CSc., primář neurochirurgie v Dětské nemocnici FN Brno)

Obrázky

MR předoperační, axiálně:
Pilocytický astrocytom, před operaci, MR axiálně, Rtg (74167)

MR předoperační, koronárně:
Pilocytický astrocytom, před operaci, MR koronálně, Rtg (74168)

MR předoperační, sagitálně:
Pilocytický astrocytom, před operaci, MR sagitálně, Rtg (74169)

MR pooperační, axiálně:
Pilocytický astrocytom, po operaci, MR axiálně, Rtg (74164)

MR pooperační, koronárně:
Pilocytický astrocytom, po operaci, MR koronárně, Rtg (74165)

MR pooperační, sagitálně:
Pilocytický astrocytom, po operaci, MR sagitálně, Rtg (74166)

Video — III. ventrikulocisternostomie (popis zákroku je uveden výše):
Pilocytický astrocytom, operace (video), Video (74170)

Fragmenty tumoru, neorientovatelné (nativní tkáň a tkáň fixována formolem):
Pilocytický astrocytom, Makro (74147)

Pilocytický astrocytom, Makro (74148)

18.11.2.2  Multiformní glioblastom

Multiformní glioblastom tvoří 20 – 30% všech gliomů, 50% všech gliomů dospělých a 90% gliomů u osob starších 60 let. U dětí je vzácný. Jde o gliom s extrémní buněčnou dediferenciací. Roste expanzivně ve tvaru nepřesně ohraničené tkáně měkké konzistence. Často je ložiskovitě prokrvácený a nekrotický. Vedle dosti ohraničených uzlů roste také infiltrativně s invazí do plen, do ependymu a přes komisury do druhostranné hemisféry. Topografie výskytu je podobná jako u astrocytomu, růst je však rychlý, většina nemocných umírá do 6 měsíců od prvních klinických příznaků. Vzácně metastázuje mimo dutinu lební.

Histologie:

Mikroskopicky je nápadně buněčný, buňky jsou převážně vřetenité a charakteristicky palisádovitě řazené v okolí nekróz. Četné buňky jsou objemné, s monstrozními, nepravidelně laločnatými jádry, mitotická aktivita je obvykle vysoká. S polymorfií může úsekovitě kontrastovat pravidelnější uspořádání podobné astrocytomu nebo jiným gliomům. Název multiformní glioblastom je proto dosti výstižný. Podle některých autorů nejde o samostatnou jednotku, nýbrž o dediferencovanou, vysoce maligní variantu jiných gliomů.

18.11.2.3  Ependymom

tvoří 5% všech gliomů. Vyrůstá ze stěny komorového systému a z ependymálních odštěpů uložených subependymálně. Je častější u osob do 30 let. U dětí vyrůstá převážně v okolí IV. komory. Ependymom je nejčastějším gliomem míchy. Makroskopicky je většinou ohraničený, na řezu zrnitý, značná cévnatost podmiňuje růžové zbarvení. Mikroskopicky je složen z buněk podobných ependymu. Buňky jsou vřetenité s dlouhými výběžky. V sousedství cév tvoří soubor výběžků nádorových buněk cirkulární vláknitou bezjadernou vrstvu (pseudorozety). Místy buňky obklopují drobné dutinky (rozetovité útvary) s blepharoplastem na volném povrchu buňky.

Zvláštní formou ependymu je papilom chorioidálního plexu. Prominuje ve tvaru okrouhlé papilární formace do komory. Papily jsou bohatě členěné, mají řídké vazivové stroma. Na povrchu jsou buňky podobné normálnímu epitelu chorioidálního plexu. Je častý u dětí, bývá příčinou hydrocefalu.

Vzácnou formou ependymomu je myxopapilární ependymom vyrůstající z filum terminale. Papily mají gelatinozní stroma pokryté kuboidním epitelem.

Anaplastický ependymom je mitoticky aktivní, buňky jsou cytologicky polymorfní, v nádoru jsou nekrózy a hemoragie.

18.11.2.4  Oligodendrogliom

tvoří 2 – 6% gliomů. Roste velmi pomalu, často několik let. Vyskytuje se mezi 20. – 50. rokem, nejčastěji kolem 30 let. Roste převážně ve frontálních lalocích, kde tvoří solidní šedorůžové, často kalcifikované sférické masy. Kalcifikace může být patrná na rentgenovém snímku. Méně častý je v mozečku, v míše a v optickém nervu. Nádor je složen z hustě seskupených, uniformních, přibližně kulatých buněk se světlou cytoplazmou. Buňky jsou seskupené do hnízd a pruhů oddělených malým množstvím vláknitých struktur. Buňky jsou velmi podobné světlým nezralým oligodendrocytům normální vývojové řady. Krátké výběžky jsou patrné jen po znázornění speciálními metodami. V některých oligodendrogliomech jsou úseky buněk typu astrocytomu, což koreluje s histogenetickým nálezem společného prekurzora astrocytu i oligodendrocytu. Větší buněčná polymorfie je v oligodendrogliomu vzácná.

18.11.3  Nádory odvozené z histogenetické řady neuronů

18.11.3.1  Meduloblastom

je nejčastější mozkový nádor dětí v období od narození do 15 let, s maximem výskytu v 9 letech; u dospělých je vzácný. Nejčastěji vyrůstá v oblasti vermis cerebelli a ve stropu IV. komory. Je vysoce maligní, tvoří křehkou hmotu bělošedavé barvy. Roste expanzivně a infiltrativně, často vyplňuje celou IV. komoru a způsobuje hydrocefalus, vrůstá do plen a vniká do subarachnoidálního prostoru. Nad hemisférami může infiltrát tvořit vrstvu makroskopicky velmi podobnou hnisavé leptomeningitidě. Může obalovat celou míchu a postupovat až do oblasti cauda equina.

Mikroskopicky se skládá z drobných kulatých nebo protáhlých buněk s výběžkem (podobných řepě). Mitotická aktivita je pravidelně vysoká. Buňky jsou často řazeny hvězdicovitě kolem kapilár nebo jsou seskupeny v rozetovité formace; na rozdíl od ependymomu bez centrální dutinky. Buňky jsou velmi podobné buňkám zárodečné germinativní vrstvy mozečku, která je ve fetálním i v postnatálním období zaujímá povrchovou vrstvu mozečkových závitů. V průběhu prvního roku života postupně mizí; produkuje neurony molekulární a granulární vrstvy mozečku.

Meduloblastom je správné řadit k nádorům neurogenním, podobně jako periferní neuroblastom, s nímž má velmi podobnou mikroskopickou stavbu. Někteří autoři proto považují meduloblastom za formu neuroblastomu. V periferních neuroblastomech je často vyznačena parciální diferenciace v buňky typu nezralých neuronů a větší produkce nervových vláken. Lze sledovat také plynulý přechod mezi nezralým neuroblastomem a zralým ganglioneuromem s přítomností zralých neuronů a Schwannových buněk. Neuroblastom je však v CNS vzácný, podobně i gangliogliom, který je složen z diferencovaných gangliových buněk a z gliových nádorových buněk. Ten na rozdíl od meduloblastomu a neuroblastomu roste velmi pomalu a je operabilní.

18.11.3.1.1  Olfaktorický neuroblastom

Úvod:

Olfaktorický neuroblastom je varianta neuroblastomu, postihující horní část nosní dutiny. Tumor invaduje okolí (kost) a šíří se do okolních lymfatických uzlin, méně často i hematogenně.

Histologický obraz je podobný neuroblastomu.

18.11.4  Metastatické nádory mozku

Metastatické nádory tvoří 25 – 30% mozkových nádorů. Vyskytují se převážně u dospělých. Metastázy lze většinou rozlišit již makroskopicky. Jsou dobře ohraničené, přibližně kulovitého tvaru, měkké konzistence, často uložené na hranici mezi kůrou a bílou hmotou, většinou obklopené edematózní mozkovou tkání. Jsou solitární i mnohočetné. Mikroskopicky odpovídají primárnímu tumoru s malým podílem stromatu. Na rozdíl od primárních mozkových nádorů je i mikroskopická hranice mezi tumorem a okolní tkání zřetelně ostrá. Nejčastěji metastazují do mozku karcinomy plic, prsu, kožní melanoblastom, Grawitzův karcinom ledviny a karcinomy trávicí trubice. U karcinomu plic a karcinomu prsu může být vytvořena rozsáhlá nádorová infiltrace mozkových a míšních plen (meningeální karcinomatóza).

Histologie:

Histologický obraz bude odpovídat primárnímu tumoru.

Kasuistika:

Metastáza adenokarcinomu do mozku
Marek Mäsiar

Anamnéza:

 • muž 70 let
 • bolesti hlavy trvajíci 2 týdny v parietoccipitální oblasti vlevo.
 • bolesti LS páteře, způsobeny pravděpodobně prochlazením
 • potíže s vyjadřováním
  • zpočátku se objevovaly občas, pak náhlé zhoršení
  • nemohl se domluvit, syn mu špatně rozuměl
  • měl při tom pocit neuspořádaných myšlenek
  • mluvenému slovu rozuměl
 • objektivně neurologicky byla nalezena frustní pravostranná faciobrachiální hemiparéza

Dalši onemocnění: Pacient je polymorbidní. Má kompenzovanou arteriální hypertenzí 145/90, chronickou ICHS bez angíny pectoris. Po čas hospitalizace mu byl diagnostikován fibriloflutter síní s odpovědí komor 90/min nejasného stáří (nasazen nízkomolekulární heparin, po operaci nutna warfarinizace). Dále je přítomna chronická renálni insuficience (urea 15,3 mmol/l, kreatinin 125 µmol/l), celková bílkovina 49 g/l (hypoproteinémie), hepatopatie (bilirubin 24,6 µmol/l), trombocytopenie (139×109/l). Chronická žilní insuficience st. II, obezita (BMI 36). Pacientovi byl v minulosti opakovaně odstraňován bazaliom.

Klinické znaky:

CT vyšetření: ložisko ischémie temporálně až parietoccipitálně velikosti 2,5 cm. Závěr: susp. tumor s edémem; navrženo vyšetření MR (vyšetření provedeno na Radiologické klinice FN Brno).

MR vyšetření: supratentoriálně uložené ložisko na parietoccipitálním pomezí vlevo velikosti 30×25×26 mm. Výrazný perifokálný edém v okolí, středostruktury posunuty 5 mm doprava. Jinak bez abnormálně intenzivních strukturálních změn. Závěr: tumorózní ložisko vlevo parietokcipitálně s výrazným perifokálním edémem v okolí, charakteru high grade gliomu nebo metastázy (vyšetření provedeno na Radiologické klinice FN Brno).

EEG vyšetření: Abnormální záznam pro hypofunkci vlevo s maximem nad levým zadním kvadrantem, kde není ani základní aktivita.

Vyšetření klinickým logopedem: Agrafie (při psaní na diktát) a akalkulie (matematické operace zpaměti). Pacient zpaměti nezvládá odečítání v oboru 100. Při psaní na diktát píše např. místo řve  — řezno, místo naše — Plaš. Nonfluentní afázie je po antiedémové terapii výrazně zlepšená.

Obrázky

Tkáň odebraná v průběhu operace (po fixaci):
Metastáza adenokarcinomu do mozku, Makro (74208)

MR, T1, kontrastní vyšetření, axiálně (tumor před operací):
Metastáza adenokarcinomu do mozku, T1 kontrast axial, Rtg (74207)

CT, krvácení v tumoru po zákroku:
Metastáza adenokarcinomu do mozku, CT, krvácení, Rtg (74205)

CT, kraniotomie (kostní okno):
Metastáza adenokarcinomu do mozku, CT, kraniotomie, Rtg (74206)

Histologie:

Tumor rostoucí převážně solidně, fokálně s tvorbou adenoidních struktur. Místy převažují buňky se světlou cytoplasmou. Rozsáhlé nekrózy.

Nádorové buňky reagují s protilátkami proti cytokeratinům (AE13, CK7).

18.11.5  Tumory okolních tkání, šířící se do CNS

Úvod:

Různé tumory lebky a měkkých tkání hlavy a krku se mohou šířit do CNS.

Histologie:

Histologický obraz odpovídá infiltrujícímu tumoru.

Obrázky

Agresivní chordom sakrální oblasti s mnohaletým průběhem a recidivami:
Chordom, HE 40x (72105)

Chordom, AE13 40x (72032)

18.11.6  Nádory mozkových plen

18.11.6.1  Meningeomy

jsou nádory mozkových obalů, vyrůstají z arachnotelu. Jsou dosti časté, tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů. 50% meningomů vyrůstá nad mozkovou konvexitou, velmi často parasagitálně z falx cerebri. 40% meningomů vyrůstá v oblasti mozkové báze a 10% ve fossa cerebri posterior. Spinální meningomy jsou nejčastější v oblasti torakální páteře.

Meningomy jsou dobře ohraničené, převážně sférického tvaru. Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáň, aniž by do ní prorůstaly. Některé meningomy se mohou šířit podél kosti, kterou destruují, často vzniká nad plošným meningomem hyperostóza. Intraventrikulární meningomy vycházejí z plexus chorioideus a utlačují přilehlou mozkovou tkáň. Většinou jsou jednotlivé, mohou však být i mnohočetné. Rostou pomalu, po extirpaci mohou recidivovat.

Meningomy jsou benigní, maligní transformace je výjmečná. Nejsou-li odstraněny, vedou ke smrti pacienta tlakem na mozkovou tkáň, případně způsobují hydrocefalus. Buňky meningomů napodobují normální meningoteliální buňky. Řadí se do pruhů a vírovitých formací. Charakteristickým znakem jsou kalcifikovaná psamomatózní tělíska; jsou sytě bazofilní, sférická, s koncentricky lamelární stavbou. Mohou být velmi početná, patrná i na rtg snímcích.

Mikroskopicky lze rozlišit 3 hlavní formy meningomu:

Synciciální meningomy napodobují normální meningoteliální buňky. Buňky jsou vřetenité, řazené v pruhy, noduly a vírovité formace.

Fibroblastické meningomy jsou složené z vřetenitých buněk uspořádaných v křížící se pruhy. Mají nápadně protáhlá buněčná jádra.

Morfologie přechodné formy meningomu leží mezi uvedenými variantami. Typickým znakem je mimořádně početný výskyt psamomatózních tělísek. V meningomech jsou běžné degenerativní změny, pseudocysty, xantomatózní přeměna, tvorba kosti, vzácně chrupavky, někdy je nápadná cévnatost. Maligní meningomy jsou cévnaté, mitoticky aktivní, podobné fibrosarkomu.

Histologie:

Histologický obraz je uvedený v textu: meningoteliální buňky, variabilní hustota cév, psammomatózní tělíska.

Kasuistika:

Meningeom
Milan Majerník

Anamnéza:

 • žena 50 let
 • arteriální hypertenze
 • stav po operaci fraktury klíčku vpravo před půl rokem
 • anamnéza jinak nevýznamná

Klinické znaky:

Před šesti měsíci autonehoda, polytrauma: fraktura klíční kosti vpravo, infrakce sterna, kontuze plic, subarachnoideální krvácení fronto-parietálně vpravo. Při CT mozku jako náhodný nález byl malý meningeom frontálně vlevo. Subjektivně zcela bez obtíží, neurologicky bez deficitu.

Operace tumoru provedena dne 02. 06. 2010 na Neurologické klinice FN Brno:

 • Název operace: Kraniotomie a extirpace tumoru
 • Operační diagnóza: Tumor mozku extraaxiální, frontálně vlevo, susp. meningeom
 • Postup operace: V celkové anestezii v poloze na zádech v tříbodovém uchycení nejdříve bezrámová navigace, pak proveden bifrontální kožní řez, kožní lalok odklopen dopředu. Dále s použitím navigace zvoleno místo kraniotomie, 4 trepanační otvory, odříznuta kostní ploténka 4×4 cm. Po jejím odklopení pod durou patrný tumor, dura prostřižena obloukovitě, pak tumor o velikosti cca 2 cm vyluxován z lůžka a uvolněn od origa, které je na hraně sagitálního splavu. Origo popáleno bipolární koagulací. Lůžko tumoru vystláno Surgicelem, periostem provedena plastika dury. Pak vložena kostní ploténka, fixována 3 kraniofixy, trepanační návrty vyplněny kostní cementem, sutura operační rány po vrstvách.

Stav při propouštění: Hospitalizace probíhala bez komplikací, operační rána zhojena, stehy extrahovány 8. den po operaci. Medikace: profylakticky ATB, analgetika, prevence TEN (Fraxiparine), antihypertenziva Pacientka 11. 6. 2010 propuštěna domů a předána do péče registrujícího praktického lékaře, kontrola po 4 měsících.

Obrázky

Zobrazovací metody CT a MRI (vyšetření provedeno na Radiologické klinice FN Brno):

MRI pro účely stereotaktické navigace (v den operace): T1 SE sekvence postkontrastně axiálně. Supratentoriálně vlevo parafalxinně na plenu navazuje postkontrastně hyperintenzní ložisko velikosti až 21 mm charakteru meningeomu, stacionární od poslední kontroly. Lehce utlačuje čelní lalok. Komorový systém je symetrický, přiměřené šíře, bez stranového posunu.
Meningeom, MR, kontrast, axiálně, Rtg (74223)

Den po operaci: Kontrolní MDCT-nativ (multidetektorové CT nativně) Vyšetření od baze lební po konvexitu spirálním algoritmem s přepočtem 5/5+ kostní HR mod. Stav po operaci meningeomu vlevo frontálně s malými bublinkami vzduchu pod kalvou v místě původního tumoru. V kostním HR módu stav po kraniotomii frontálně, jinak bez průkazu strukturálních změn skeletu. Nález na CT jinak normální. Závěr: minimální pooperační změny.
Meningeom, CT nativně, Rtg (74222)

Histologie:

Histologický nález odpovídá klasickému meningeomu.

Obrázky

Tumor složený z vřetenitých buněk, místy jsou nečetná psamomatózní tělíska. Hodnota proliferačního markeru Ki67 je minimální:
Meningeom, HE 40x (74225)

Meningeom, Ki67 40x (74226)

18.11.6.2  Sekundární nádory plen

jsou tvořeny hlavně metastázami bronchogenního karcinomu a melanoblastomu. Infiltrace plen může být difuzní (karcinomatóza plen). Pleny jsou často infiltrovány nádorovými buňkami při hemoblastózách.

18.11.6.3  Nepravé nádory plen

jsou ependymální cysty, které vznikají ze srůstů po proběhlém zánětu. Klinický význam mají pouze v akveduktu, kdy mohou způsobit hydrocefalus. Pseudocysty vznikají ohraničeným srůstem obou listů plen (arachnoidální cysty).

18.11.7  Ostatní intrakraniální nádory

18.11.7.1  Angioretikulom

(hemangioblastom, Lindauův nádor), vyskytuje se u malých dětí a mladších osob. Jde o zvláštní hemangiom lokalizovaný především v mozečku, vzácněji v mozkovém kmeni nebo v míše, zcela výjmečně v supratentoriálních částech mozku. Je tvořen zpravidla cystou, se stěnou složenou z vrsvy astroglie a drobným angiomem (průměr několik mm), umístěným na jednom místě stěny cysty (murální nádor). Angiom je složen z různě dilatovaných kapilár oddělených dosti širokými trabekulami ze světlých buněk s tukovými vakuolami v cytoplazmě. V okolí kapilár i v okolí světlých buněk jsou hojná retikulinová vlákna. Někdy je nádor sdružen s angiomem sítnice (Hippel Lindauova nemoc) nebo s cystami pankreatu, jater a ledvin (Lindauova nemoc) nebo s Grawitzovým nádorem ledviny.

18.11.7.2  Neurilemom akustiku

(nádor mostomozečkového úhlu, intrakraniální Schwannom). Nádor vyrůstá z n. akustikus ve vzdálenosti několik mm od odstupu nervu z mozkového kmene, v místě, kde nervová vlákna nervu jsou již obklopena Schwannovými buňkami. Histologická stavba je shodná s periferním neurilemomem. Je dobře ohraničený, má ovoidní tvar. Vyrůstá z centrální oblasti nervu, nervová vlákna pokrývají povrch tumoru. Zvětšující se nádor utlačuje mozeček a mozkový kmen, poškozuje přilehlé hlavové nervy, později vyvolává hydrocefalus. Neurilemom V., IX. a X. nervu jsou vzácné.

18.11.7.3  Neurilemom míšních kořenů

je lokalizován častěji intradurálně, než extradurálně, může být zároveň intra i extradurální. Může pronikat cestou foramen intervertebrale mimo páteř (tvar přesypacích hodin).

18.11.7.4  Cholesteatom

je většinou drobný útvar o průměru 5 mm, vzácně až 5 cm. Bývá uložen na spodině mozku v okolí chiasmatu a pontu. Má perleťovitý lesk. Jde o odštěpy epidermis přesunuté v embryonálním období do oblasti mozkové báze.

18.11.7.5  Cirzoidní hemangiom

je vrozená cévní malformace tvořená fomacemi bohatě se větvícího arteriovenózního hemagiomu, který v rozsahu celé hemisféry prostupuje měkké pleny a mozkovou kůru. Přilehlá mozková tkáň vykazuje tlakové a ischemické změny. Současně může být přítomen cévní névus v kožní oblasti trigeminu a hemangiom oční cévnatky (Sturge Weberův syndrom).

18.11.7.6  Maligní lymfomy

jsou v mozku dosti vzácné. Mohou být primární a metastatické. Morfologie koreluje se základním tříděním lymfomů. Z primárních lymfomů mozku je častější lymfoplazmocytoidní lymfom, maligní lymfoblastický lymfom B a imunoblastický sarkom. Dříve popisované maligní mikrogliomy byly vesměs překlasifikovány na maligní lymfomy. Nádorové buňky lymfomů tvoří převážně husté perivaskulární infiltráty.

18.11.7.7  Pinealom

vyrůstá z corpus pineale. Je velmi vzácný, tvoří 0,5% všech mozkových tumorů. Nejčastější výskyt má mezi 15 – 25 lety. Vyskytuje se v benigní i v maligní variantě.

18.11.7.8  Adenomy hypofýzy

Úvod:

Adenomy hypofýzy se projevují jako expanze v oblasti selly. Jedná se o nejčastější nádor hypofýzy. Bývají endokrinně aktivní (zejména mikroadenomy), čemuž odpovídají i klinické projevy. Velké adenomy vedou k výpadkům zorného pole (tlak na chiasma opticum).

18.11.7.9  Kraniofaryngeom

Úvod:

Benigní tumor vznikající ze zbytků Rathkeho výchlipky.

Klinické znaky:

 • manifestace zpravidla mezi 10 – 30 rokem věku
 • komprese okolních struktur (hypofýza, chiasma optikum, hypothalamus, někdy i III. komora)
 • poruchy vidění
 • endokrinologické poruchy
 • při nekompletním odstranění recidivují

Histologie:

Solidní a trabekulární struktury dlaždicového epitelu, depozita keratinu a cholesterolu.Na začátek této stranyPokud atlas nefunguje jak má (například se neotevírají okna s obrázky), je možné, že jste se dostali do vnitřních oblastí atlasu přímým odkazem zvenčí a tak jste vynechali některé vstupní detekční procedury. Zkuste přejít na hlavní stránku atlasu: www.muni.cz/atlases