Atlas
 

Pokus o získání podpory v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 20092  Podpora atlasu

2.2  Pokus o získání podpory v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2009

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2007 – 2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU).

Vzhledem k náročnosti tvorby i udržování těchto atlasů (snímání obrazů, příprava, údržba, vystavení na Internetu) jsme se pokusili získat podporu pro rozšíření atlasu pro studenty na všeobecně dostupný doplněk učebnic patologie pro pregraduální bakalářské, magisterské i postgraduální studium patologie. Atlasy jako takové totiž nejsou žádným soustavným způsobem podporovány.

Cílem bylo (a je) nejen rozšířit atlas a uzpůsobit ho uživatelům podle typu vzdělávání, ale také doplnit atlas o relevantní klinické informace (které by byly využitelné v průběhu celého studia).

Naše žádost o podporu byla (ještě před vlastním posuzováním žádosti) vyřazena z procesu posuzování s kuriózním odůvodněním: výsledku práce by mohli používat také studenti pražských vysokých škol.

Toto zdůvodnění pochází z konce roku 2009, kdy na ministerstvu školství je ministryně PhDr. Miroslava Kopicová (navržena za ODS). Předseda vlády je v té době Jan Fischer.

Tato ministryně byla jmenována vzdor tomu, že se dlouhodobě kritizuje nízká úspěšnost ČR při využívání dotací EU. Ona sama se dle životopisu na stránkách MŠMT v tématice dotací EU dlouhodobě pohybuje:

Podle příslušné stránky ministerstva se OP zaměřuje na: oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.

V rozporu s tím je odmítnut návrh na vytvoření veřejně dostupné na Internetu vystavené učebnice, protože:

Cílové skupiny nejsou v souladu se stanovenými cílovými skupinami v rámci dané výzvy:
V cílových skupinách se vyskytují studenti lékařských fakult z celé ČR, není tedy vyloučena podpora studentů v regionu hl. města Prahy, což je v rozporu s podmínkami stanovenými Výzvou.

Formulace podmínek a jejich interpretace je v rukou příslušného ministerstva (nejedná se tedy o žádný diktát nesmyslných podmínek z Bruselu).

Je samozřejmé, že žádost o grantovou podporu lze odmítnout z řady důvodů (žádost má chyby, návrh není kvalitní po odborné stránce, uživatel nezaručuje realizaci, požadovány jsou nepřiměřené finanční prostředky, peněz je málo a jsou podávány granty lepší, užitečnější atd.). K takovémuto posouzení podávaného grantu však vůbec nedošlo. Jako záminku k vyřazení grantu si ministerstvo vzalo fakt, že z grantové podpory je vyřazeno hl. město Praha (protože průměrný příjem přesahuje nějaký limit). Grant samotný je podávaný brněnským a olomouckým pracovištěm.

Za zcela samozřejmé považujeme v dnešní době všeobecnou využitelnost výsledků grantové podpory. Proti diskriminační interpretaci ministerstva se odvoláme.

Text dopisu ve formátu PDF je zde. Dokument, který přišel jako příloha e-mailu ve formátu doc (Word) byl otevřen v OpenOffice Writeru, byly odstraněny řádky na konci dopisu (adresa rektora) a uložen ve formátu pdf.

Pro snazší indexování vyhledávacími roboty jej přepisujeme i ve formátu HTML.


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Ing. Petra Zlámalová
Vedoucí oddělení 461 odboru CERA

V Praze dne 18.12.2009
Č.j.: 23655/2009-46

Číslo výzvy: IPo - Oblast 2.2 (výzva 15)
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0231
Název projektu: Výuka patologie pomocí hypertextových výukových materiálů a obrazových databází pro magisterské, pregraduální, doktorské i postgraduální studium

Vyřazení žádosti o finanční podporu z OP VK

Vážený pane rektore,

oznamujeme Vám, že Vaše žádost o finanční podporu byla vyřazena z dalšího hodnocení z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti.

Cílové skupiny nejsou v souladu se stanovenými cílovými skupinami v rámci dané výzvy:
V cílových skupinách se vyskytují studenti lékařských fakult z celé ČR, není tedy vyloučena podpora studentů v regionu hl. města Prahy, což je v rozporu s podmínkami stanovenými Výzvou.

Na finanční podporu z OP VK není právní nárok.

Pokud budete mít jakýkoli dotaz, obraťte se, prosím, na Lindnerová Markéta, mail:marketa.lindnerova@msmt.cz, tel.:234 814 261

S pozdravem

Vedoucí oddělení 461Na rozhodnutí komise udělující granty z prostředků Evropské unie jsme reagovali následujícím dopisem:

Věc: námitka proti vyřazení žádosti o podporu v OP

ad:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Ing. Petra Zlámalová
Vedoucí oddělení 461 odboru CERA

Vážení,

z Vašeho dopisu vyplývá, že mnou podaný projekt


Číslo výzvy: IPo - Oblast 2.2 (výzva 15)
Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0231
Název projektu: Výuka patologie pomocí hypertextových výukových materiálů a obrazových databází pro magisterské, pregraduální, doktorské i postgraduální studium.


byl podle Vašeho sdělení vyřazen z posuzování, protože nelze vyloučit, že by studenti z Prahy mohli výsledků grantu využít.

Učebnice, jejíž příprava je předmětem grantové žádosti, měla být výsledkem spolupráce několika (mimopražských) pracovišť. Po dokončení měla být vystavena prostřednictvím sítě Internet. Veřejná přístupnost výsledné učebnice a její využití ve výuce na jiných lékařských fakultách je zásadní vlastností a zároveň přínosem projektu. Učebnici budou moci využívat studenti na různých úrovních lékařského vzdělání, bez ohledu na místo, dobu přístupu, pohlaví atd. Žádost o podporu jsem dával proto, že podobný výukový materiál bychom v současné době ve výuce velmi potřebovali.

Přehledu základních kritérií pro oprávněnost žadatelů a projektů jsou mezi podporovanými aktivitami například Podpora tvorby týmů, Podpora spolupráce se zahraničními vzdělávacími a vědeckými institucemi, Popularizace a komunikace, Šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe a další. Je obtížné si představit, jakým způsobem by žadatelé o podporu v těchto oblastech zaručili, že se studenti či akademiční pracovníci z Prahy (nebo ze zahraničí) k výsledkům jejich práce nedostanou.

Na pražských lékařských fakultách studují mimopražští studenti a nelze vyloučit, že studenti z Prahy studují i na fakultách mimo Prahu.

Z tohoto hlediska je Vaše zdůvodnění vyřazení grantu ještě před vlastním hodnocením grantu poněkud překvapivé.

Podle našeho názoru ze zadání grantu nikterak nevyplývá nutnost diskriminovat pražské studenty z možnosti využít výsledků grantového projektu. Naopak podobná diskriminace se jeví jednak jako technicky problematická a hlavně v situaci, ve které se pregraduální i postgraduální lékařské vzdělání dnes nachází, jako naprosto nežádoucí.

Z těchto důvodů žádáme o přehodnocení Vašeho postoje k vyřazení grantu. Věříme, že naší žádosti vyhovíte, protože výše uvedená interpretace grantové výzvy není v zájmu rozvoje výuky na VŠ, kterou má OP podpořit.

S pozdravy

doc. MUDr. Josef Feit, CSc.
Ústav patologie LF MU Brno
garant projektu
za řešitelský tým


Od ministerstva přišla následující odpověď:


INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Ing. Jiří Burgstaller, DiS.
pověřen řízením odboru implementace projektů strukturálních fondů — CERA

Na výše uvedenou námitku ministerstvo odpovídá následujícím způsobem: PDF je zde (jedná se o pdf vyrobené skanováním obrázku, takže je nelze jednoduše převést na text).

... Po důkladném prozkoumání námitky původní zamítavé stanovisko potvrzují: pražští studenti nejsou oprávněnou cílovou skupinou a nejsou vyloučeni z podpory. Studentům vysokých škol hl. města Prahy nesmí být podle pravidel OP VK poskytnuta podpora ve smyslu vzdělávání či hrazení finančních potřeb s tímto spojených, neboť by se v důsledku jednalo o podporu konkurenceschopnosti studentů pražského regionu...


Je samozřejmě pravda, že nelze vyloučit, že by pražští studenti mohli atlas používat. Jedná se o vlastnost na Internetu publikovaných materiálů. Je tedy patrné, že o skutečnou podporu studia se ministerstvu nejedná. Jak se uvádí v zaslaném dopise, na podporu není právní nárok. Na druhé straně ale je ministerstvo placeno z daní a  —  i když se jedná takzvaně o peníze Evropské unie  —  jde o peníze daňových poplatníků. Považujeme proto za důležité aspoň tímto nenápadným způsobem o práci ministerstva informovat.Na začátek této stranyPokud atlas nefunguje jak má (například se neotevírají okna s obrázky), je možné, že jste se dostali do vnitřních oblastí atlasu přímým odkazem zvenčí a tak jste vynechali některé vstupní detekční procedury. Zkuste přejít na hlavní stránku atlasu: www.muni.cz/atlases